Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu z dnia 30 maja 2014 roku

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

§ 1
Nabór kandydatów na l rok studiów następuje w ramach zasad oraz limitu przyjęć ustalonego przez Rektora w porozumieniu z Założycielem Uczelni. Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie kwalifikacji podań o przyjęcie oraz innych dokumentów wymienionych w dalszej części załącznika. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Dziekan WSHE, podejmując decyzję o przyjęciu na studia.
§ 2
W roku akademickim 2015/2016 uruchomione zostaną 3 letnie (sześć semestrów) wyższe studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „licencjata”. Studia będą realizowane w ramach Wydziału Pedagogicznego na kierunku:

PEDAGOGIKA

Bloki fakultatywne do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku PEDAGOGIKA:

1. Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
2. Pedagogika kultury i mediów – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
3. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
4. Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
5. Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami pomocy społecznej – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
6. Doradztwo zawodowo – edukacyjne z przedsiębiorczością – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
7. Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
8. Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA

Bloki fakultatywne do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku Filologia w zakresie filologii rosyjskiej:
1. Język biznseu – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
2. Przekładoznawcza – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

HISTORIA

1. Historia wojskowości – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
2. Archiwistyka – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
3 Dokumentalistyka Konserwatorska – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
§ 3
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na l rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

1. podanie o przyjęcie wg wzoru określonego przez Uczelnię;
2. umowa cywilno-prawna o przyjęciu zasad odpłatności za studia;
3. świadectwo dojrzałości w oryginale;
4. ksero z dowodu osobistego;
5. CV;
6. 4 fotografie;
7. dowód opłaty za studia – I rata czesnego
§ 4
1. Rozpoczęcie rekrutacji zimowej – 27.04.2015r.
2. Zakończenie rekrutacji zimowej – 30.09.2015r.
3. Rozpoczęcie rekrutacji letniej – 01.12.2015r.
4. Zakończenie rekrutacji letniej – 04.03.2016r
§ 5
Po immatrykulacji decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor w trybie indywidualnego rozpatrzenia wymaganych dokumentów oraz dodatkowo podania z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia w złożeniu dokumentów.
§ 6
Studia realizowane są na zasadzie odpłatności za każdy semestr nauki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności zawarte są w Zarządzeniu Kanclerza WSH-E. Rozliczenia finansowe prowadzi Kwestura WSH-E.