Załącznik do Uchwały nr 9 Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu z  dnia 27 maja 2016 roku

 

 Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
§ 1

Nabór kandydatów na l rok studiów następuje w ramach zasad oraz limitu przyjęć ustalonego przez Rektora w porozumieniu z Założycielem Uczelni.

Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie kwalifikacji podań o przyjęcie oraz innych dokumentów wymienionych w dalszej części załącznika. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Dziekan WSHE, podejmując decyzję
o przyjęciu na studia.

§ 2

W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostaną 3 letnie (sześć semestrów) wyższe studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „licencjata”.

Studia będą realizowane w ramach Wydziału Pedagogicznego na kierunku:

PEDAGOGIKA

Bloki fakultatywne do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku PEDAGOGIKA:

1. Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
2. Pedagogika kultury i mediów – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
3. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
4. Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
5. Doradztwo zawodowo – edukacyjne z przedsiębiorczością  – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
6. Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
7. pedagogika małego dziecka z elementami logopedii – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA

Bloki fakultatywne do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku Filologia w zakresie filologii rosyjskiej:
1. Język biznesu – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne
2. Przekładoznawcza – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

Bloki fakultatywne do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku FILOLOGIA w zakresie FILOLOGII ANGIELSKIEJ

1. Nauczycielska – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

2. Translatorska – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

 

§ 3
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na l rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

1. podanie o przyjęcie wg wzoru określonego przez Uczelnię;
2. umowa cywilno-prawna o przyjęciu zasad odpłatności za studia;
3. świadectwo dojrzałości;
4. ksero z dowodu osobistego;
5. CV;
6. 4 fotografie;
§ 4
1. Rozpoczęcie rekrutacji zimowej – 24.04.2017 r.
2. Zakończenie rekrutacji zimowej – 30.09.2017 r.
3. Rozpoczęcie rekrutacji letniej – 01.12.2017 r.
4. Zakończenie rekrutacji letniej – 05.03.2018 r.
§ 5
Po immatrykulacji decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor w trybie indywidualnego rozpatrzenia wymaganych dokumentów oraz dodatkowo podania z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia w złożeniu dokumentów.
§ 6
Studia realizowane są na zasadzie odpłatności za każdy semestr nauki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności zawarte są w Zarządzeniu Kanclerza WSH-E. Rozliczenia finansowe prowadzi Kwestura WSH-E.