Archiwistyka

Archiwistyka

Absolwent zdobędzie ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata

Kierunek

Historia
Absolwent studiów na kierunku Historia ze specjalnością Archiwistyka posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej.
Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii.
Posiada także wiedzę z zakresu historii ustroju państwa polskiego, dotyczącą form kancelaryjnych, prawa administracyjnego i edytorstwa źródeł. Zna dzieje archiwów polskich oraz organizację i metodykę pracy archiwalnej. Jest wyposażony w umiejętności związane z zarządzaniem dokumentacją aktową, od momentu jej wytworzenia do chwili wybrakowania przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej lub przekazania materiałów archiwalnych do państwowego archiwum historycznego. Ma za sobą praktykę archiwalną. Nie jest mu obca umiejętność pracy zespołowej, znajomość reguł życia społecznego oraz zachowań indywidualnych.
Absolwent studiów na kierunku Historia ze specjalnością Archiwistyka jest więc przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli), a przede wszystkim gotowy jest do podjęcia pracy w zawodzie archiwisty zarówno w archiwach państwowych, jak i w archiwach zakładowych oraz jako pracownik kancelaryjny różnych podmiotów.
Jest także w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na poziomie studiów magisterskich.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70