Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii (żłobkowa)

Pedagogika małego dziecka

Absolwent zdobędzie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze do pracy z dzieckiem w okresie po niemowlęcym do 3-4 roku życia

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata

Kierunek

Pedagogika
Absolwent zdobędzie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze do pracy z dzieckiem w okresie po niemowlęcym do 3-4 roku życia.
Będzie musiał projektować i organizować zajęcia dla dzieci według ich indywidualnych potrzeb oraz zabawy i gry grupowe. W programie studiów szczegółowy nacisk położony będzie na kształtowanie umiejętności tworzenia sytuacji stymulujących wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem ich możliwości i tempa rozwoju.
Ponadto będzie musiał w sposób odpowiednio zróżnicowany do wieku prowadzić zajęcia logopedyczne rozwijając u dzieci zasób słów i poprawność mowy. Student w trakcie kształcenia zdobędzie wiadomości z zakresu: psychopedagogicznych podstaw rozwoju małego dziecka, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej pomocnej w rozwoju indywidualnym dziecka i pracy z grupą dziecięcą w kierunku kształtowania samodzielności i uspołecznienia. Wyposażony zostanie także w niezbędną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, szczególnie klinicznej i wczesnej interwencji pedagogicznej.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu np.: żłobki, opieka w placówkach medycznych, indywidualna opieka nad dzieckiem o szczególnych potrzebach w kierowaniu rozwojem.
Wybór tego bloku fakultatywnego będzie właściwy dla podjęcia studiów II stopnia o kierunku Pedagogiki Przedszkolnej, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej lub odpowiednich Studiów Podyplomowych dojących pełne uprawnienia nauczycielskie.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70