Załącznik do Uchwały nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej

w Brzegu z  dnia 25 maja 2018 roku

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

§1

Nabór kandydatów na l rok studiów następuje w ramach zasad oraz limitu przyjęć ustalonego przez Rektora w porozumieniu z Założycielem Uczelni.

Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie kwalifikacji podań o przyjęcie oraz innych dokumentów wymienionych w dalszej części załącznika. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Dziekan WSHE, podejmując decyzję
o przyjęciu na studia.

 §2

 W roku akademickim 2019/2020 uruchomione zostaną 3 letnie (sześć semestrów) wyższe studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „licencjata”.

Studia będą realizowane w ramach Wydziału Pedagogicznego na kierunku:

 1/ PEDAGOGIKA w profilu praktycznym

Specjalność do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku PEDAGOGIKA

1. profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

2. pedagogika kultury i mediów – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

3. pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

4. doradztwo zawodowo – edukacyjne z przedsiębiorczością – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

5. pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne.

§3

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na l rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

  1. podanie o przyjęcie wg wzoru określonego przez Uczelnię;
  2. umowa cywilno-prawna o przyjęciu zasad odpłatności za studia;
  3. świadectwo dojrzałości;
  4. ksero z dowodu osobistego;
  5. 3 fotografie;

 §4

  1. Rozpoczęcie rekrutacji zimowej – 22.04.2019r.
  2. Zakończenie rekrutacji zimowej – 30.09.2019r.
  3. Rozpoczęcie rekrutacji letniej – 09.12.2019r.
  4. Zakończenie rekrutacji letniej – 16.03.2020r.

 §5

Po immatrykulacji decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor w trybie indywidualnego rozpatrzenia wymaganych dokumentów oraz dodatkowo podania z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia w złożeniu dokumentów.

 §6

 Studia realizowane są na zasadzie odpłatności za każdy semestr nauki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności zawarte są
w Zarządzeniu  Kanclerza WSH-E. Rozliczenia finansowe prowadzi Kwestura WSH-E.