Pedagogika kultury i mediów

Pedagogika kultury i mediów

Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów posiądzie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych

Czas trwania:
3 Lata
Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii i historii kultury oraz nowoczesnych mediów.
miejętności z zakresu krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (w tym kultury popularnej).
Kompetencje z zakresu formułowania i konstruowania komunikatu audiowizualnego. Podstawy wiedzy z zakresu animacji życia kulturalnego społeczności lokalnych.
Umiejętności inicjowania działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych. Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w instytucjach kulturalnych zajmujących się szeroko rozumianą edukacją (formalną, pozaformalną i nieformalną) takich jak kluby, ośrodki kultury galerie sztuki, lokalna prasa i media elektroniczne.
Kwalifikacje zawodowe absolwenta studiów licencjackich o specjalności Pedagogika kultury i mediów łączą wykształcenie w zakresie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z kompetencjami pedagogicznymi i psychologicznymi umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w obszarze placówek kultury i edukacji.
Posiadane przez absolwenta kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w : instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dorosłych, placówkach kultury (kluby, galerie sztuki, ośrodki kultury, muzea), prasie i lokalnych mediach elektronicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach wychowawców, szkołach publicznych i prywatnych na stanowiskach nauczycieli realizujących edukację estetyczną i kulturalną.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70
dziekanat@wshe.edu.pl, rektorat@wshe.edu.pl