Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej.

Czas trwania:
3 Lata

To wyjątkowa specjalność, która przygotowuje do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno-kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent jest przygotowany do podejmowania działań edukacyjnych w pracy z dziećmi z dysleksją, przejawiającymi zaburzenia w procesie prawidłowej adaptacji społecznej, w tym zakłóceń w koncentracji uwagi, zaburzeń w zachowaniu, trudności w uczeniu się, nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych.

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą Absolwentowi na organizowanie zajęć o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i doradczym w placówkach oświatowych, pomocowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwent może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i inne o charakterze terapeutycznym, a także konsultacyjnym  i doradczym dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Absolwent może podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny.

Miejsca zatrudnienia naszych absolwentów:

 • Szkoły
 • ośrodki wychowawcze,
 • ośrodki terapii zajęciowej,
 • ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej,
 • młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,
 • świetlice terapeutyczne,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • specjalistyczne gabinety profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • domy pomocy społecznej.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70
dziekanat@wshe.edu.pl, rektorat@wshe.edu.pl