1. Studenci rozpoczynający praktyki winni ustalić indywidualne miejsce praktyki i zgłosić się do odpowiedniego opiekuna praktyki w Uczelni do 30 kwietnia, aby wpisać się na listę praktyk (godziny konsultacji opiekunów praktyk w uczelni podane są na stronie WSHE).
 2. Praktyki kończą się z dniem 30 stycznia po V. semestrze danego roku akademickiego i do 30 czerwca w VI. semestrze studiów.
 3. Po dokonaniu wyboru placówki – przed podjęciem praktyki – student wpisuje się na listę praktyk.

 4. Lista praktyk dla studiów niestacjonarnych zawiera:

  • imię i nazwisko studenta
  • adres i miejsce praktyk/wolontariatu
  • termin praktyk
  • nr telefonu kontaktowego  Wolontariusze:

  • imię i nazwisko
  • miejsce wolontariatu
  • imię i nazwisko pracownika pedagogicznego w placówce/organizacji
  • nr telefonu kontaktowego.  Gotowe listy zatwierdzane są w dziekanacie Uczelni.

 5. Student wypełnia dwa egzemplarze Umowy o Organizacji Praktyk Zawodowych odbywanych na podstawie Skierowania Uczelni i dwa egzemplarze Deklaracji, które zostają potwierdzone oraz opieczętowane w wybranej placówce i dziekanacie Uczelni. Jeden z egzemplarzy umowy pozostaje w Uczelni, a drugi w placówce.
 6. W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się o umówionej wcześniej godzinie u Dyrektora placówki.
 7. Dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona zapoznaje studenta z kierownikiem – opiekunem praktyki i codziennym przydziałem zadań oraz czynności w oparciu o założenia programu praktyki.
 8. Opiekun praktyk w placówce zapoznaje się z dostarczonym przez studenta programem i regulaminem praktyk normującym zobowiązania obu stron.
 9. Przebieg praktyk student rejestruje w Dzienniku Praktyk, przy czym każdy opisany dzień pracy jest potwierdzany podpisem i pieczątką opiekuna w placówce.
 10. Opiekun w placówce ocenia pracę praktykanta, zamieszczając w Dzienniku Praktyk opis realizowanych przez studenta zadań, poziomu zaangażowania i zaobserwowanych umiejętności wraz z oceną.
 11. Opiekun praktyki w placówce potwierdza odbycie codziennych zajęć przez studenta w Dzienniku Praktyk, a po zakończeniu praktyki wystawia studentowi opinię i zaświadczenie o jej odbyciu.
 12. Dziennik Praktyk oraz Porfolio/teczkę praktykanta student oddaje do wglądu opiekunowi praktyk w Uczelni.
 13. Załączniki:

  1. Deklaracja
  2. Skierowanie na praktykę zawodową
  3. Karta oceny z opinią opiekuna praktyki w placówce o studencie
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej
  5. Wolontariat – sprawozdanie
  6. Umowa o organizacji praktyki zawodowej odbywanej na podstawie skierowania z Uczelni
  7. Dziennik praktyk
  8. Konspekt scenariusza zajęć lub wywiadu opracowanego przez studenta/kę
  9. Wzór konspektu zajęć
  10. Opracowanie konspektu scenariusza zajęć (wywiadu środowiskowego)
  11. Protokół hospitacji zajęć/lekcji
  12. Protokół hospitacji zajęć (wywiadu środowiskowego)
  13. Uwagi i wnioski oraz opinia studenta o przebiegu praktyki.