Wnioski stypendialne na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 31.10.2023 r.

Stypendium socjalne

dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1294,40 zł netto

(obowiązują zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z Urzędu Skarbowego za 2022 r. i zaświadczenie z ZUS o wysokości składek za 2022 r. wszystkich członków rodziny.)

Do wniosku należy dołączyć również kserokopie aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie o pobieraniu nauki (dzieci powyżej 18 roku życia).

Ważna informacja od bieżącego roku akademickiego –zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania świadczenia).

stypendium z tytułu niepełnosprawności:

do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności

Do każdego wniosku stypendialnego należy dołączyć:

  • Oświadczenie dot. przekazywania stypendium,
  • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku – składane z chwilą podpisywania decyzji na Uczelni
  • Oświadczenie dotyczące nieprzekroczenia okresu przysługiwania świadczeń dla studentów

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Wnioski do pobrania – tutaj