Wnioski stypendialne na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 31.10.2021r.

Stypendium socjalne

dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1051,70 zł netto

(obowiązują zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z Urzędu Skarbowego za 2019r i zaświadczenie z ZUS o wysokości składek za 2019r. wszystkich członków rodziny.)

Do wniosku należy dołączyć również kserokopie aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie o pobieraniu nauki (dzieci powyżej 18 roku życia).

Ważna informacja od bieżącego roku akademickiego – zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 410,80 zł netto do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania świadczenia)

stypendium z tytułu niepełnosprawności:

do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności

Do każdego wniosku stypendialnego należy dołączyć Oświadczenie dot. przekazywania stypendium

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Wnioski do pobrania – tutaj