Studiuj za darmo

Uczelnia objęta jest Systemem Stypendialnym z MNiSzW – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 30.08.2005r).

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów studiów zaocznych na rok akademicki 2020/2021.
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • zapomoga losowa.

WAŻNE!

Wnioski stypendialne na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć do 31.10.2020r.

Stypendium socjalne:

dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1051,70 zł netto. (obowiązują zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z Urzędu Skarbowego za 2019r i zaświadczenie z ZUS o wysokości składek za 2019r. wszystkich członków rodziny.)

Do wniosku należy dołączyć również kserokopie aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie o pobieraniu nauki (dzieci powyżej 18 roku życia).

Ważna informacja – zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 410,80 zł netto do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania świadczenia)

Stypendium z tytułu niepełnosprawności: do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów: o stypendium rektora może się ubiegać student, który uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki 4,75 (stypendium może otrzymywać 10% ogółu studentów).

 

Do każdego wniosku stypendialnego należy dołączyć Oświadczenie dot. przekazywania stypendium

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Wnioski do pobrania – tutaj