Ogłoszenie o Studenckim Kole Naukowym (SKN)

W roku 2019 wznawiana jest działalność Studenckiego Koła Naukowego (SKN).

Założeniem Koła Naukowego Pedagogów jest wprowadzenie studentów w obszary badań pedagogicznych rozszerzających ich kompetencje poznawcze i badawcze. Działalność Koła Naukowego Pedagogów ma dwa podstawowe wymiary:

 1. rozszerzenie i pogłębienie wiedzy o rozwoju dziecka (aspekt poznawczy)
 2. pomoc w rozwoju przez bezpośrednie działania indywidualne

Problem badawczy i realizacja wynikających z niego zadań będzie dotyczył efektywności form pomocy w rozwoju dzieciom uwikłanym w sytuacje trudne społecznie i edukacyjnie. Przyjęte będą dwa etapy realizacji projektu:

 1. diagnozowanie indywidualne dzieci pod kątem specyfiki zainteresowań i trudności edukacyjnych (podejście badawcze)
 2. tworzenie programów stymulujących rozwój w oparciu o indywidualne, specyficznie mocne strony (podejście pragmatyczne)
Obszarem aktywności naukowo – badawczej będzie Świetlica Socjoterapeutyczna działająca przy szkole. Czynnikiem zmiany: treści kulturowe, szczególnie z obszaru arteterapii i zainteresowań poznawczych dzieci. Procedura badań (pomiary etapowe) oraz następujące po sobie kolejne działania będą prowadzone i monitorowane bezpośrednio przez studenta oraz konsultowane przez opiekuna Koła Naukowego Pedagogów.
Zapraszamy do aktywnego udziału w Studenckim Kole Naukowym!
Opiekun Koła Naukowego Pedagogów
dr Aneta Ratajek

Statut Studenckiego Koła Naukowego przy WSH-E w Brzegu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Koło naukowe działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Studenckie Koło Naukowe” (SKN).
 2. Siedziba: Studenckie Koło Naukowe mieści się przy Wyższej szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu przy ul. Piastowskiej 14.
 3. Działalność Koła naukowego oparta jest na zadeklarowanej, bezinteresownej aktywności jego członków.
 4. Nadzór na Studenckim Kołem Naukowym sprawuje wybrany zarząd i opiekun ze strony Uczelni WSH-E.

Rozdział II. Cele i zadania SKN

Założeniem Koła Naukowego Pedagogów jest wprowadzenie studentów w obszary badań pedagogicznych rozszerzających ich kompetencje poznawcze i badawcze. Działalność Koła Naukowego Pedagogów ma dwa podstawowe wymiary:

 • rozszerzenie i pogłębienie wiedzy o rozwoju dziecka (aspekt poznawczy);
 • pomoc w rozwoju przez bezpośrednie działania indywidualne.
 1. Rozwijanie zainteresowań naukowych członków koła w dziedzinie nauk pedagogicznych, historycznych, humanistycznych i społecznych.
 2. Udział członków koła w bieżących pracach badawczych w jednostkach organizacyjnych uczelni pod kierownictwem (opieką) pracownika naukowego tej jednostki.
 3. Udział w życiu naukowym uczelni poprzez aktywne uczestniczenie w wykładach, seminariach, konferencjach, sympozjach i innych.

Rozdział III. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego

Członkami SKN mogą być studenci, którzy uzyskują średnią ocen minimum 4.3 w ostatnim semestrze lub wykazują się znajomością problematyki poruszanej podczas prac SKN, Sympatykami koła mogą być studenci lub absolwenci zainteresowani określonym zagadnieniem podejmowanym w ramach prac koła.
Członek SKN ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz koła,
 2. Uczestniczyć w zebraniach, sympozjach, konferencjach i innych formach działalności SKN,
 3. Składać wnioski, opinie, postulaty we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania SKN,
 4. Uzyskiwać od władz SKN informacje na temat jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji,
 5. Korzystać z rad i konsultacji naukowych oraz korzystać z urządzeń, a także czasopism i księgozbioru będących w dyspozycji uczelni.

Członek SKN zobowiązany jest:

 1. Uczestniczyć aktywnie w pracach i realizacji celów SKN,
 2. Przestrzegać statutu oraz uchwał władz SKN,
 3. Dbać o dobre imię koła i uczelni, przyczyniając się do wzrostu ich roli i znaczenia.

Ustanie członkowstwa następuje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w pracach SKN lub nieprzestrzegania podanych w statucie SKN zasad.

O dyscyplinarne wydalenie członka wnioskuje zarząd, decyzję podejmuje prezes SKN.Rozdział

IV. Władze Studenckiego Koła Naukowego

 1. Władzami SKN są walne zgromadzenie i zarząd SKN. Zarząd składa się z przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Kadencja zarządu trwa dwa lata. Cały zarząd lub poszczególnych członków zarządu można odwołać przed upływem kadencji na nadzwyczajnym zebraniu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków SKN, w głosowaniu jawnym. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd na wniosek o odwołanie zarządu.
 3. Członkowie zarządu SKN wybierani są przez walne zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków SKN. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch kandydatów do zarządu, przeprowadza się wybór między kandydatami w trybie jawnym. Wyboru prezesa dokonuje zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze władz SKN.
 4. Uchwały zarządu większością głosów.
 5. Zebranie walne jest zwoływane raz na jedne semestr jako zebranie sprawozdawcze na każdą zaistniałą potrzebę, zaś po wygaśnięciu kadencji zarządu jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nadzwyczajne zebranie zwołuje się na wniosek zarządu lub co najmniej połowy członków SKN.

Rozdział V. Zmiany statutu i rozwiązanie SKN

Wszelkich zmian w niniejszym statucie może dokonać tylko walne zgromadzenie w trybie uchwały, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków SKN.