Adiunkt – pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający stopień doktora.

Akademik – zwyczajowa nazwa domu akademickiego, jest to najtańsze lokum dla studenta.

Adiunkt – pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający stopień doktora.

Akredytacja – jest to potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach dokonywane przez akademickie komicje powołane najczęściej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego np. PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna).

Certyfikat językowy – jest to dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka obcego w wymaganym przepisami zakresie.

Czesne – jest to opłata za studia na wyższej uczelni.

Ćwiczenia – podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów.

Deklaracja Bolońska – dokument podpisany przez ministrów edukacji Europy w 1999 roku, w którym zobowiązali się do prowadzenia wspólnej polityki edukacyjnej dla wspierania szkolnictwa wyższego. W Deklaracji Bolońskiej jest mowa, między innymi, o suplementach do dyplomów (umożliwiających porównywanie stopni z różnych uczelni europejskich), europejskich dwustopniowym kształceniu i o systemie punktów kredytowych ECTS.

Doktor – to tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć w dowolnym momencie życia pod warunkiem posiadania tytułu magistra.

Doktor habilitowany – to tytuł samodzielnego pracownika naukowego, otrzymywanego po napisaniu pracy habilitacyjnej (wydanej jako publikacja książkowa) i po jej obronie w tzw. kolokwium habilitacyjnym.

Dyplom – to dokument potwierdzający ukończenie przez ciebie studiów (choć nie na wszystkich kierunkach broni się prace). Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej dyplomowej.

Dziekanat – biuro na wydziale danej uczelni, z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach, np. w celu oddania indeksu na koniec semestru czy roku akademickiego, podbicia legitymacji, pobierania i składania różnych dokumentów, zaświadczeń itp.

Dzień rektorski, dzień dziekański (także rektorskie godziny, dziekańskie godziny) – dzień lub godziny wolne od zajęć, ustanowione przez rektora lub dziekana.

Egzamin komisyjny („komis”) – ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu, w wypadku oblania egzaminu poprawkowego, egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą: właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i inny nauczyciel akademicki tego przedmiotu.

Egzamin poprawkowy – dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej podwinie się noga.

Egzamin „zerowy” – egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu.

E–learning – najczęściej określa się tak nauczanie przez Internet.

ECTS (European Credit Transfer System) – Europejski System Transferu Punktów, system w ramach programu Erasmus, który ułatwia wymianę międzynarodową i wzajemne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbytych za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. „Ilość pracy” wymaganej od studenta w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom.

Immartykulacja – przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Odbywa się z reguły bardzo uroczyście, jest połączona z inauguracją roku akademickiego. Rektor wręcza indeksy studentom reprezentującym poszczególne wydziały. Składają oni też ślubowanie. Pozostałym studentom wręczają indeksy dziekani.

Indeks – studencki „dzienniczek ucznia”. Książeczka ta służy do wpisywania zaliczeń z wszystkich przedmiotów i wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów. Po zebraniu wszystkich wpisów student ma obowiązek przedstawić indeks dziekanatowi Dziekan dokonuje zaliczenia i dopuszcza studenta (lub nie) do dalszego studiowania.

Indywidualny tok studiów – rozszerzenie zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności lub zmiana profilu kształcenia, łączenie dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków itp.

Juwenalia – dni kultury studenckiej obchodzone zwykle w maju.

Karta obiegowa – to karta, jaka jest ci wydawana przed otrzymaniem dyplomu. Zaopatrzony w nią musisz zbierać podpisy i pieczątki pracowników ośrodków (np. biblioteki, kwestury), z których miałeś okazję korzystać w trakcie studiów, w celu stwierdzenia, że nie pozostałeś im dłużny.

Konsultacje – godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się zgłosić z każdym pytaniem.

Kierunek studiów – jest to dziedzina wiedzy, którą można studiować. W Polsce jest ponad 100 zatwierdzonych kierunków studiów. Ogólnopolskie standardy nauczania określa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W standardach nauczania określone są przedmioty, które powinny być nauczane w ramach realizowanego kierunku. W standardach nauczania określone są również treści kształcenia, czas trwania studiów, wymiar praktyk.

Kolokwium – forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną.

Licencjat – tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów pierwszego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy licencjackiej.

Legitymacja studencka – to dokument potwierdzający, iż jesteś studentem wyższej uczelni. Legitymując się nią możesz liczyć na zniżki. pamiętaj o przedłużeniu jej ważności.

Lektorat – to obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Magister – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów drugiego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

Magister inżynier – tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych studiów technicznych jednolitych magisterskich trwających 5 lat.

Obrona – to kończąca twój pobyt na studiach chwila, kiedy to możesz przedstawić komisji własną pracę dyplomową (magisterską / inżynierską / licencjacką)

Profesor – to tytuł nadawany przez uczelnię wyższą samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi profesor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.

Promotor – opiekun pracy dplomowej.

Rekrutacja – nabór kandydatów do szkół. Może on odbywać się poprzez postępowanie kwalifikacyjne (egzaminy lub konkurs świadectw), bądź po złożeniu podania i wniesieniu opłat. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę. Oprócz terminu, w którym odbywają się egzaminy ważny jest również termin składania podań. Rekrutacja najczęściej odbywa się od maja do września.

Rektor – sprawuje władzę nad uczelnią, kieruje z pomocą prorektorów działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni. Jest przewodniczącym senatu. Wyboru rektora dokonuje się co cztery lata.

Rektorat – biuro rektora.

Seminarium – zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów – IV, V rok st. magisterskich i III rok st. licencjackich lub inżynierskich. Seminaria mają przygotować studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej bądź licencjackiej lub inżynierskiej.

Sesja – czas pod koniec semestru przeznaczony na odbycie egzaminów. Zajęcia w tym okresie się nie odbywają.

Specjalność studiów (specjalizacja) – kierunki niektórych studiów są podzielone na specjalności, i tak np. kierunek zarządzanie i marketing może mieć specjalności: marketing, zarządzanie firmą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji publicznej. Specjalizacja wybierana jest na początku studiów lub po I albo II roku w zależności od ustaleń.

Studia trzystopniowe – studia w uczelni wyższej składające się z trzech stopni: licencjackie (3 lata) lub inżynierskie (3,5 – 4 lata) i magisterskie (2 lata) oraz studia trzeciego stopnia, doktoranckie.

Studia licencjackie – studia wyższe, z reguły trzyletnie, dające tytuł zawodowy licencjata. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Studia licencjackie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia inżynierskie – studia wyższe, z reguły trwające 3,5 roku lub 4 lata, dające tytuł zawodowy inżyniera Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Studia inżynierskie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia magisterskie – studia wyższe na uniwersytecie, politechnice, akademii medycznej, akademii rolniczej, wyższej szkole artystycznej i innych szkołach, kończące się tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.

Studia magisterskie uzupełniające – studia dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź w innej uczelni. Kandydaci przyjmowani są na te studia z reguły bez egzaminu. Najczęściej studia te są płatne.

Studia niestacjonarne wieczorowe – studia w szkole wyższej odbywające się w systemie zajęć popołudniowych.

Studia niestacjonarne (zaoczne) – studia w szkole wyższej, odbywające się w systemie zjazdów, organizowanych z reguły co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele. Dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych ma taką samą rangę jak dyplom studiów stacjonarnych.

Warunek – to możliwość kontynuowania studiów pomimo nie zdania egzaminu.

Wykład – rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej spotykaną na ostatnich latach studiów) jest wykład monograficzny, poświęcony wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu.

Wyższe studia zawodowe – są to studia wyższe, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata bądź inżyniera.

Zaliczenie – wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów w indeksie stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.