Załącznik do Uchwały Nr 3
z dnia 31.03.2015 roku

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Słownik pojęć

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dobra niematerialne –
  1. utwory w rozumieniu prawa autorskiego (w tym utwory naukowe, audiowizualne, programy komputerowe), przedmioty praw pokrewnych, bazy danych;
  2. Know-how – nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, organizacyjne i inne mające wartość gospodarczą, co do których Uczelnia podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 2. Uczelnia – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu;
 3. Twórca – osoba, która stworzyła dobro niematerialne;
 4. Kierownik jednostki – dziekan
 5. Komercjalizacja – komercjalizacja bezpośrednia – tj. sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy; oraz komercjalizacja pośrednia – tj. obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
 6. Koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją – koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw do wyników badań na twórcę;
 7. Wyniki badań – wyniki badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny oraz wyniki prac rozwojowych – powstałych w ramach wykonywania przez pracownika Uczelni obowiązków ze stosunku pracy oraz know-how związanymi z tymi wynikami.

§ 2

Zakres podmiotowy

 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników Uczelni niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy.
 2. Postanowienia Regulaminu stosuje się także wobec stypendystów, studentów oraz innych osób, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między nimi a Uczelnią.
 3. Postanowienia regulaminu dotyczące twórców mają odpowiednie zastosowanie do współtwórców. Do reprezentowania swoich interesów względem Uczelni, współtwórcy mogą wyznaczyć swego przedstawiciela, dopóki tego nie uczynią, Uczelnia nie jest związana ich stanowiskiem.
 • 3

Zakres przedmiotowy

Postanowienia Regulaminu stosuje się do dóbr niematerialnych, jak i ich materialnych nośników:

 1. powstałych w trakcie prac naukowych, badawczych i rozwojowych realizowanych na Uczelni, w szczególności stworzonych przez pracowników w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy;
 2. powstałych przy pomocy Uczelni;
 3. do których prawa zostały przeniesione na Uczelnię;
 4. powierzonych Uczelni;
 5. w sytuacjach, gdy umowa tak stanowi.

§ 4

Obowiązki pracownicze

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu należy do obowiązków pracowników Uczelni.
 2. Dobra niematerialne będą uznawane za powstałe w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, jeżeli zakres obowiązków pracownika obejmuje działania, w wyniku których może dojść do stworzenia dóbr niematerialnych.
 3. Kwalifikacji określonej w ust. 2 nie stoi na przeszkodzie stworzenie dobra niematerialnego w czasie trwania urlopu naukowego, grantu uczelnianego lub stypendium naukowego.

§ 5

Pomoc Uczelni

Dobra niematerialne będą uznawane za powstałe przy pomocy Uczelni, jeżeli pomoc ta ma charakter istotny, bezpośrednio warunkując powstanie danego dobra niematerialnego. Może ona polegać w szczególności na: nakładach finansowych, technicznych, materiałowych, doradztwie merytorycznym lub świadczeniu usług, które nie są powszechnie dostępne.

 

 

§ 6

Ogólne zasady odnoszące się do umów

 1. W braku szczególnego przepisu, umowy dotyczące dóbr niematerialnych zawiera Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Osoba zawierająca w imieniu Uczelni umowę dotyczącą dóbr niematerialnych powinna w szczególności zadbać o:
 3. zgodność postanowień umowy z regulaminem;
 4. przyznanie Uczelni stosownych praw do dobra niematerialnego jak też do jego materialnych nośników, które zakresem odpowiadają udzielonej pomocy, wykorzystania jego zasobów, poniesionych nakładów;
 5. poszanowanie praw osobistych twórcy.

§ 7

Podstawowe prawa i obowiązki Uczelni

 1. Uczelnia zapewnia własnym, jak i powierzonym mu dobrom niematerialnym, należytą ochronę prawną w kraju i za granicą.
 2. Realizacja uprawnień Uczelni w zakresie dóbr niematerialnych odbywa się z poszanowaniem praw twórców oraz we współdziałaniu z nimi.
 3. Uczelnia wspiera rozwój działalności twórczej i wynalazczej, w szczególności zapewniając kształcenie w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz korzystanie z informacji patentowej, naukowej, bazy ofert technologicznych, a także udzielając stosownej pomocy.

§ 8

Obowiązek dbałości o dobro Uczelni

Każdy, wobec którego znajdują zastosowanie przepisy niniejszego regulaminu, ma obowiązek zgłosić stworzenie dobra niematerialnego, do którego prawa może nabyć Uczelnia, a także ma obowiązek podjęcia wszelkich rozsądnych czynności dla umożliwienia Uczelni korzystania z tych praw. W szczególności nie należy bez zgody Uczelni ujawniać, w tym publikować informacji, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem utrudnienia możliwości uzyskania i korzystania z prawnej ochrony.

§ 9

Odstąpienie od postanowień Regulaminu

Rektor ma prawo odstąpić od zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli przemawia za tym ważny interes Uczelni oraz nie pozostaje to w sprzeczności z innymi aktami normatywnymi.

§ 10

Infrastruktura Uczelni

W związku z komercjalizacją dóbr niematerialnych Uczelnia może odpłatnie zezwolić na korzystanie ze swojej infrastruktury osobom trzecim.

§ 11

Materialne nośniki dóbr niematerialnych

 1. Uczelnia nabywa prawo własności rzeczy będących materialnymi nośnikami dóbr niematerialnych lub innych rzeczy, jeżeli powstały one w wyniku badań w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rzeczy powstałych w wyniku badań prowadzonych przy istotnej pomocy Uczelni.
 3. Do celów zarządzania przedmiotami wymienionymi w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji dóbr niematerialnych.

Rozdział II

Zakres uprawnień Uczelni twórców

Prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do baz danych

§ 12

Utwory naukowe

 1. Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca publikacji lub innego sposobu rozpowszechniania utworu naukowego.
 2. Pracownik jest obowiązany do umieszczania obok swojego nazwiska jako twórcy, nazwy Uczelni.
 3. Kierownik jednostki za zgodą Rektora lub osoby przez niego upoważnionej może wyrazić wolę skorzystania przez Uczelnię z prawa pierwszeństwa publikacji określonych utworów naukowych pracowników. Wówczas na twórcy będzie ciążył obowiązek zgłoszenia utworu naukowego.
 4. Pierwszeństwo opublikowania wskazane w ust. 3 wygasa, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu, albo jeżeli w okresie roku od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.
 5. Publikacja utworu naukowego odbywa się na warunkach określonych w umowie wydawniczej zawartej z twórcą.
 6. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 3 reguluje Rektor w drodze zarządzenia.
 7. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu naukowego jako materiału naukowego.
 8. Uczelnia ma prawo udostępniania utworu naukowego osobom trzecim, jeżeli wynika to z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało przewidziane umową.

§ 13

Utwory pracownicze

 1. Uczelnia nabywa autorskie prawa majątkowe z chwilą przyjęcia utworu, nie będącego utworem naukowym, a stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, w granicach wynikających z celu umowy i zgodnego zamiaru stron.
 2. Kierownik jednostki za zgodą Rektora lub osoby przez niego upoważnionej może wyrazić wolę skorzystania przez Uczelnię z praw do określonych utworów, o których mowa w ust. 1. Wówczas twórca ma obowiązek zgłoszenia stworzenia takiego utworu.
 3. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 2 reguluje Rektor w drodze zarządzenia.

§ 14

Programy komputerowe, utwory audiowizualne, bazy danych

 1. Uczelni przysługują w sposób pierwotny autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy także wówczas, gdy ma on charakter utworu naukowego.
 2. Uczelnia może wystąpić w roli producenta utworu audiowizualnego. W takiej sytuacji domniemywa się, że ma on wyłączne prawa majątkowe do eksploatowania utworu jako całości, także wtedy, gdy utwór audiowizualny jest zarazem utworem naukowym.
 3. Uczelnia ponosząc ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych jest jej producentem. Przysługuje mu z tego tytułu prawo do bazy danych o charakterze wyłącznym, majątkowym, bezwzględnym.
 4. Twórca dobra niematerialnego określonego w ust. 1, 2 i 3 zobowiązany jest do zgłoszenia jego stworzenia kierownikowi jednostki.

§ 15

Przedmioty praw pokrewnych

Uczelnia może być uprawniona z tytułu praw pokrewnych, w szczególności:

 1. jako producent fonogramów i wideogramów – prawa do fonogramu lub wideogramu;
 2. jako organizacja radiowa lub telewizyjna – prawa do nadań;
 3. jako wydawca – prawa pierwszego wydania naukowego lub krytycznego.

§ 16

Prawa i obowiązki studentów, słuchaczy, stażystów Uczelni.

 1. Prawa osobiste i majątkowe do utworów stworzonych przez studentów, słuchaczy, stażystów w toku studiów lub w trakcie realizacji prac dyplomowych, należą co do zasady do twórców.
 2. Student, słuchacz lub stażysta zobowiązany jest do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności praw promotora oraz opiekuna pracy dyplomowej lub opiekuna naukowego.
 3. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba, że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.

 

 

 

Rozdział III

Postępowanie w sprawie ochrony dóbr niematerialnych

§ 17

Decyzje w sprawie ochrony utworów, baz danych i przedmiotów praw pokrewnych

Rektor lub osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję o przyjęciu, uzależnieniu przyjęcia od dokonania poprawek lub nieprzyjęciu dobra niematerialnego, określonego w rozdziale II Regulaminu, jak również decyzję o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa publikacji.

§ 18

Rejestry dóbr niematerialnych

 1. Tworzy się rejestr programów komputerowych, baz danych, utworów audiowizualnych i innych utworów, w stosunku do których Uczelnia jest podmiotem praw wyłącznych lub regulamin nakłada obowiązek zgłoszenia.
 2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2 uwidacznia się rodzaj dobra niematerialnego, charakter i zakres uprawnień Uczelni, decyzje w przedmiocie ochrony i komercjalizacji.
 3. Rejestry o których mowa w ust. 1 i 2 prowadzi rektor, dbając w szczególności o to, aby nie ujawniono w nich informacji, które stanowią know-how.

Rozdział IV

Postępowanie w sprawie komercjalizacji

§ 19

Formy komercjalizacji

Uczelnia może komercjalizować dobra niematerialne, do których jest uprawniony, w szczególności poprzez:

 1. a) udostępnianie ich osobom trzecim za wynagrodzeniem, w tym przez udzielenie licencji;
 2. b) przeniesienie praw na rzecz osób trzecich odpłatnie lub nieodpłatnie;
 3. c) utworzenie lub przystąpienie do spółki, której celem będzie komercjalizacja dóbr niematerialnych.

 

§ 20

Decyzja w sprawie komercjalizacji

 1. Rektor lub osoba przez niego upoważniona, w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji, chyba, że Regulamin przewiduje inaczej.
 2. O decyzji w sprawie komercjalizacji informowany jest pisemnie pracownik.
 3. Aktywne uczestniczenie w procesie komercjalizacji stanowi prawo i obowiązek twórcy będącego pracownikiem Uczelni. Kierownik jednostki zatrudniającej twórcę jest obowiązany umożliwić i w miarę możności ułatwić mu realizację tego prawa i obowiązku.
 4. Twórca będący pracownikiem Uczelni, ma obowiązek przekazania pracodawcy wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji, jak również powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników bez udziału Uczelni.

§ 21

Zasady polityki licencyjnej

 1. Uczelnia z zasady udziela licencji niewyłącznych, pełnych, odpłatnych, aktywnych.
 2. W sytuacji udzielenia licencji wyłącznej należy zapewnić, aby wysokość opłat licencyjnych uwzględniała zakres przyznanej licencjobiorcy wyłączności.
 3. W przypadku licencji aktywnej, Uczelnia może świadczyć usługi związane z wdrożeniem i eksploatacją danego rozwiązania, w szczególności przeprowadzić instalację, szkolenie personelu licencjobiorcy, serwis, przekazanie know-how.
 4. W sytuacji uzależnienia wysokości opłat licencyjnych od zakresu lub efektów ekonomicznych zastosowania przedmiotu licencji, Uczelnia zastrzega sobie prawo kontroli wielkości produkcji lub wielkości sprzedaży licencjobiorcy.
 5. Szczegółowe warunki kontroli oraz świadczenia usług przez Uczelnię jako licencjodawcę określa umowa licencyjna.
 • § 22

Podział środków z komercjalizacji

 1. W przypadku komercjalizacji prowadzonej przez Uczelnię lub spółkę celową, pracownikowi przysługuje od Uczelni:
 2. 50% wartości środków uzyskanych przez Uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 20% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uczelnię lub spółkę celową;
 3. 50% wartości środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 20% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową.
 4. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, Uczelnia ma prawo do 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika.
 5. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków.
 6. W ramach podziału środków z komercjalizacji dóbr niematerialnych, po odjęciu kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją oraz kwot należnych pracownikom, pozostałe 50% dzieli się w sposób następujący:
 7. 20% przekazywana jest jednostce, w której zatrudniony jest twórca (lub proporcjonalnie na rzecz jednostek, w których zatrudnieni są współtwórcy);
 8. 30% przekazywana jest do budżetu ogólnego Uczelni;
 9. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Uczelnię z dobra niematerialnego do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 10. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, zasady podziału środków pochodzących z komercjalizacji prowadzonej przez spółkę kapitałową z udziałem Uczelni lub spółki celowej, określa umowa spółki lub umowa twórcy z Uczelnią lub spółką celową, przy czym udział twórcy w zyskach spółki nie wyklucza udziału w zyskach z komercjalizacji danego dobra prowadzonej równolegle w innej formie.”

§ 23

Zespół badawczy

 1. W zakresie dotyczącym odpowiednio wysokości wynagrodzenia oraz udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji par. 22 Regulaminu określa wysokość łącznego wynagrodzenia oraz udziału w tych środkach, przysługujących:
 1. pracownikom wchodzącym w skład zespołu badawczego od Uczelni;
 2. Uczelni od pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego.
  1. Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić od Uczelni przysługującej mu części udziału w środkach z komercjalizacji.
  2. Współtwórcy wskazują proporcje wkładu twórczego poszczególnych członków zespołu.
  3. Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec Uczelni za zobowiązania, o których mowa w § 22 ust. 2, do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

§ 24

Wypłata środków

 1. Środki z komercjalizacji bezpośredniej należne twórcy wypłaca Uczelnia w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego, w którym uzyskano pierwszy przychód.
 2. Środki z komercjalizacji pośredniej należne twórcy wypłaca spółka celowa w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego, w którym uzyskano pierwszy przychód.
 3. Pracownik prowadzący komercjalizację przekazuje Uczelni informację oraz należne mu środki uzyskane z komercjalizacji w terminie dwóch miesięcy od złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym uzyskał pierwszy przychód.

§ 25

Znaki towarowe i inne oznaczenia

 1. Uczelnia może w drodze umowy upoważnić osobę trzecią do korzystania ze swoich znaków towarowych i innych oznaczeń.
 2. Umowa określona w ust. 1 powinna zawierać klauzulę zastrzegającą możliwość jej wypowiedzenia, w szczególności w przypadku zagrożenia naruszeniem lub naruszenia dobrego imienia Uczelni lub renomy jego oznaczeń.
 3. Uczelnia może w związku z komercjalizacją dóbr niematerialnych zobowiązać inną osobę do posługiwania się określonymi oznaczeniami, wskazującymi na związek dobra z badaniami prowadzonymi na Uczelni.

§ 26

Spółka celowa

 1. Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, może utworzyć spółkę celową w formie jednoosobowej spółki kapitałowej.
 2. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej Uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami.
 3. Spółkę celową tworzy Rektor za zgodą Senatu.
 4. Uczelnia, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, w zakresie komercjalizacji bezpośredniej.

§ 27

Funkcjonowanie spółki celowej

 1. Prawa z akcji lub udziałów w spółce celowej wykonuje Rektor.
 2. W spółce celowej funkcjonuje rada nadzorcza powoływana przez zgromadzenie wspólników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor może ustanowić pełnomocnika ds. nadzoru właścicielskiego.
 3. Zasady funkcjonowania spółki celowej określa umowa lub statut spółki, a także umowa powiernicza dotycząca powierzenia w zarząd praw własności intelektualnej.

Rozdział V

Odpowiedzialność za naruszenie postanowień regulaminu

§ 28

Czyny niedozwolone

 1. Naruszenie postanowień regulaminu przez pracownika Uczelni stanowić może naruszenie obowiązków pracowniczych wywołujące konsekwencje określone w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i kodeksie pracy.
 2. W razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu, przez osobę nieuprawnioną, Uczelnia może żądać:
  1. umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu;
  2. udzielenia mu patentu, albo przeniesienia na niego już udzielonego prawa za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania prawa;
  3. wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych od osoby, która nie będąc do tego uprawniona, zgłosiła wynalazek lub uzyskała patent.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych niż wynalazek dóbr własności przemysłowej
 4. Naruszenie postanowień regulaminu wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy cywilnoprawnej, której stroną jest Uczelnia, może stanowić podstawę do odpowiedzialności naruszyciela określonej w przepisach kodeksu cywilnego.
 5. Odpowiedzialności karnej na podstawie art. 304 ust. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podlega każdy, kto:
  1. nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
  2. ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
  3. wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do Uczelni, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą know-how;
  4. uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą know-how Uczelni, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.
 6. Uczelnia, jako pokrzywdzona jest uprawniona do złożenia wniosku o ściganie czynów określonych w ust. 5.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 29

Zarządzenia Rektora

Szczegółowe zagadnienia związane z ochroną lub komercjalizacją dóbr niematerialnych, do których uprawniona jest Uczelnia, mogą być regulowane poprzez zarządzenia Rektora.

§ 30

Odesłanie do odpowiedniego stosowania ustaw

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają w szczególności ustawy:
 • z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
 • z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410);
 • z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
 • z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);
 • z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
 • z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
 • z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).
  1. W razie zmiany bądź uchylenia przepisów wymienionych ustaw, stosuje się przepisy zmienione lub wchodzące w miejsce dotychczasowych.

§ 31

Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.