Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Studia magisterskie na module specjalistycznym poradnictwo rodzinne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa.

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią


Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna


Studia magisterskie na module specjalistycznym terapia pedagogiczna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, w obszarze szeroko rozumianej współczesnej terapii pedagogicznej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Specjalność ta wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci, oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent specjalności jest przygotowany do diagnozowania zaburzeń w podstawowym zakresie oraz podejmowania działalności terapeutycznej.


Studia drugiego stopnia prowadzone na kierunku pedagogika, w specjalności pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną *

* Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

ą