Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i niedostatku, czego konsekwencją może być życiowe zagubienie, a często także łamanie norm prawnych. Dlatego przedstawicieli tej profesji powinna cechować wrażliwość na los człowieka, empatia, ale także umiejętność motywowania do zmiany sposobu życia, znajomość wybranych obszarów prawa, zagadnień diagnostyki środowiskowej, umiejętność tworzenia programów socjalnych, projektowania oferty resocjalizacyjnej i indywidualnych programów resocjalizacji czy też programów usamodzielniania.

Szczególnie ważną kompetencją pracownika resocjalizacyjnego, jest zdolność do łączenia elementów wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki społecznej i zawodowej codzienności. Na ten aspekt położony jest szczególny nacisk w proponowanej ofercie edukacyjnej.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód asystenta rodziny. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki oraz metodyki pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania.

Studia dają uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych indywidualnych oraz z grupą, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

Atutem studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zajęcia prowadzone są w formie treningów i warsztatów, wzbogacane metodami interaktywnymi. Wśród materiałów dydaktycznych studenci otrzymują gotowe scenariusze i pomoce do wykorzystania w trakcie zajęć.

Zajęcia objaśniają tajniki metody terapii pedagogicznej indywidualnej oraz grupowej w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym (m.in.: metoda zdalnego sterowania, metoda przeciwstawnego wzoru, metoda mediacyjna, metoda resocjalizacji poprzez zadania grupowe, metoda sytuacyjna, metoda gry zespołowej).

Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie diagnozowania osób niedostosowanych jak również tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Resocjalizacyjnych.

Charakterystyka absolwenta

Absolwent specjalności  resocjalizacja i socjoterapia uzyska zarówno formalne, jak i  merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, domy samopomocowe, domy dziennego pobytu, ośrodki adopcyjne, poradnie odwykowe, regionalne ośrodki polityki społecznej, noclegownie, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne, areszty śledcze, ośrodki kuratorskie, zespoły kuratorskiej służby sądowej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szkoły, domy dziecka.

Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie miał uprawnienia do: pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich, a także w strukturach policji i wojska. Miejscem zatrudnienia absolwentów może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej.

  • Ośrodki readaptacji społecznej
  • Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne
  • Urzędy Gminy, Urzędy Miasta – Działy Wsparcia i Pomocy Rodzinie
  • Ośrodki Interwencji Kryzysowej
  • Instytucje profilaktyki społecznej
  • Zakłady poprawcze
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne
  • Domy dla samotnych matek
  • Ośrodki pomocy społecznej

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *