Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Specjalność ta wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych  instytucjach  opiekuńczo-wychowawczych   i   resocjalizacyjnych   dla   dzieci,   oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent specjalności jest przygotowany do diagnozowania zaburzeń w podstawowym zakresie oraz podejmowania działalności terapeutycznej.

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną przygotowuje do podejmowania profesjonalnych działań w zakresie:

 • organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej: internatach, świetlicach, klubach i ośrodkach i ogniskach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych oraz pracy podwórkowej;
 • organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań;
 • współpracy z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.
 • planowania działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w placówce wychowawczej;
 • organizowania i nadzorowania zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i rozrywki;
 • prowadzenia zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych,
 • udzielania wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych poświęconych omawianiu interesujących problemów;
 • współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologiczno-pedagogicznych;
 • organizowania zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych;
 • prowadzenia indywidualnego programu korekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii;
 • współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: systematycznych spotkań, wizyt w domu wychowanków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w:

 • placówkach i instytucjach systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie;
 • instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;
 • placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;
 • instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacjach pożytku publicznego, warsztat terapii zajęciowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *