Stowarzyszenie Miłośników Ziem Brzeskich „B R E G A”

Działalność Stowarzyszenia

Idea powołania Stowarzyszenia zrodziła się w 2004 roku. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników i studentów WSH-E w Brzegu. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 stycznia 2006 roku w Opolu i wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Społecznej pod numerem KRS: 0000249142.
Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy z dnia 7 IV 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. nr 79 z 2001 roku, poz. 855) oraz własnego statutu.
Organem sprawującym nadzór jest – Starosta Brzeski.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych miasto Brzeg. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Siedziba Stowarzyszenia

Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Brzeskiej „Brega” jest siedziba Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej mieszcząca się przy ulicy Ofiar Katynia 25 w Brzegu.

Kierownictwo Stowarzyszenia

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Brzeskiej „Brega” przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu w osobach:

 • Stanisław Widocki – prezes
 • Romuald Nowak – vice prezes
 • Mateusz Widocki – sekretarz
 • Krzysztof Drozd – członek
 • Brygida Jakubowicz – członek
 • Paweł Kozerski – członek

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Poznawanie, kultywowanie i propagowanie historii, tradycji, kultury i wiedzy na temat ziemi brzeskiej;
 • Inspirowanie i integrowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi brzeskiej;
 • Wspieranie, aktywizowanie istniejących i tworzenie nowych form działalności społeczno- kulturalnej i oświatowej na rzecz rozwoju ziemi brzeskiej.
 • Współudział w tworzeniu i realizacji wszelkich idei służących rozwojowi ziemi brzeskiej;
 • Wspomaganie kulturotwórczej roli Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w środowisku regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Członkostwo Stowarzyszenia

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członek zwyczajny ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, itp.;
 • korzystać z pomocy, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia;
 • zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek

Realizacje celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Badanie i dokumentowanie historii i tradycji regionu;
 • Popularyzację działalności lokalnych, regionalnych instytucji i stowarzyszeń kulturalno-oświatowych, szkół i grup społecznych i wspieranie ich przedsięwzięć;
 • Udział w dyskusjach i pracach innych instytucji i organizacji wspierających rozwój regionu;
 • Organizowanie konferencji naukowych, spotkań i dyskusji dotyczących ważnych zagadnień społeczno-kulturalnych, oświatowych i artystycznych regionu;
 • Organizowanie i promocja wszelkich imprez społeczno-kulturalnych w tym wystaw, konkursów, uroczystości;
 • Współpracę z innymi Stowarzyszeniami o podobnym profilu działania;
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów tematycznych, kół i klubów w regionie;
 • Organizowanie współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą;
 • Prowadzenie własnej działalności wydawniczej;
 • Inspirowanie i wspieranie publikacji związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia;
 • Aktywny udział w życiu naukowym i studenckim Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu;
 • Skupianie wokół Stowarzyszenia wszelkich instytucji, organizacji i zainteresowanych osób wspierających prace Stowarzyszenia i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej zarówno z kraju jak i zagranicy;
 • Współpracę z władzami miasta i regionu.