logoWSHE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ W BRZEGU

Rozdział I                    POSTANOWIENIA OGÓLNE (§ 1-5).

Rozdział  II                  ORGANIZACJA UCZELNI (§ 6-9).

Rozdział  III.                ORGANY UCZELNI (§ 10-22).

Rozdział  IV.                PRACOWNICY UCZELNI (§ 23-32).

Rozdział  V.                 STUDIA I STUDENCI (§ 33-37).

Rozdział  VI.                MIENIE I FINANSE UCZELNI (§ 38).

Rozdział  VII.               UTRZYMANIE PORZĄDKU BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJA  ZGROMADZEŃ NA TERENIE UCZELNI (§ 39).

Rozdział  VIII.             SPOSÓB LIKWIDACJI UCZELNI (§ 40-41).

Rozdział  IX.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE (§ 42-43).

Załącznik do statutu – wzór godła WSH – E.

Rozdział 1

 Postanowienia ogólne

 §l

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Brzegu, zwaną dalej „uczelnią”, jest uczelnią niepubliczną utworzoną przez Towarzystwo Wspierania Reform UNIWERSYTET-2000 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu, zwaną dalej „założycielem”.
 2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) zwanej dalej „ustawą” oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a także na podstawie niniejszego statutu.
 3. Siedzibą uczelni jest miasto Brzeg.
 4. Uczelnia posiada osobowość prawną.

§ 2

Nadzór nad uczelnią, w zakresie ustalonym w ustawie, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 3

Podstawowe zadania uczelni określa ustawa.

§ 4

Uczelnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • prowadzenie kształcenia na studiach, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych oraz innych form kształcenia,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 • zatrudnienie wysoko kwalifikowanej i praktycznie ukierunkowanej kadry akademickiej.

§ 5

 1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w art. 12 ustawy, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej określonej w § 4.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.1, wykonywana jest w formie zakładów, tworzonych, przekształcanych i likwidowanych przez kanclerza uczelni, za zgodą założyciela.
 3. Zakładem kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez kanclerza, za zgodą założyciela.
 4. Działalność gospodarcza może być również prowadzona w zakresie handlu i usług.
 5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin zakładu ustalony przez kanclerza i zatwierdzony przez założyciela.

 

Rozdział 2

 Organizacja uczelni

 § 6

 1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział. Wydział prowadzi przynajmniej jeden kierunek studiów.
 2. Wydział tworzy, przekształca i likwiduje rektor, po uzyskaniu opinii senatu.
 3. Wydziałem kieruje dziekan.

§ 7

 1. W ramach wydziału mogą być tworzone również inne jednostki organizacyjne: katedry, zakłady, laboratoria, prowadzące działalność naukową i dydaktyczną w zakresie określonych dziedzin nauki, dyscyplin lub specjalności naukowych.
 2. Warunkiem utworzenia katedry jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Warunkiem utworzenia zakładu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora.
 4. W celu wykonywania zadań wspólnych dla całej uczelni mogą być tworzone jednostki ogólnouczelniane – studia. Studium można utworzyć, jeśli zatrudniona w nim będzie w pełnym wymiarze czasu pracy przynajmniej jedna osoba z posiadająca tytuł zawodowy magistra.
 5. Jednostki, o których mowa w ust. 1 – 4, tworzy, przekształca i likwiduje kanclerz, po zasięgnięciu opinii senatu. Kierowników tych jednostek powołuje i odwołuje rektor.
 6. Szczegółową strukturę organizacyjną uczelni określa regulamin organizacyjny, nadany przez kanclerza.

§ 8

 1. W uczelni działa system biblioteczno – informacyjny, w skład którego wchodzi biblioteka wraz
  z czytelnią. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostka organizacyjną, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie informacji naukowej.
 2. Stanowisko dyrektora biblioteki może zajmować osoba posiadającą co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz wysokie kwalifikacje zawodowe.
 3. Szczegółową organizację oraz zasady działania biblioteki określa rektor na wniosek dyrektora biblioteki.
 4. Z biblioteki maja prawo korzystać, na zasadach nieodpłatnych, pracownicy, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez uczelnię.
 5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie odbywania zajęć dydaktycznych oraz w czasie sesji egzaminacyjnej.
 6. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno – informatycznego uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer legitymacji studenckiej bądź posiadanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§ 9

 1. Rektor powołuje spośród nauczycieli akademickich Radę Biblioteczną, składającą się z trzech osób. Rada Biblioteczna powoływana jest na trzyletnią kadencję.
 2. Przewodniczącego Rady Bibliotecznej, spośród jej członków, wyznacza rektor.
 3. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
  • opiniowanie planów zakupów książek i czasopism,
  • przedkładanie rektorowi propozycji uzupełniania zasobu książek i czasopism,
  • zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania systemu biblioteczno – informatycznego,
  • ocena pracy dyrektora biblioteki.

Rozdział 3

 

Organy uczelni

 § 10

 1. Organem kolegialnym uczelni jest senat i kolegium rektorskie.
 2. Organami jednoosobowymi uczelni są:
 • rektor,
 • dziekan,

 § 11

 1. W skład senatu wchodzą:
  • rektor jako przewodniczący,
  • prorektor,
  • kanclerz,
  • dziekani,
  • dwóch przedstawicieli wskazanych przez założyciela,
  • pięciu przedstawicieli nauczycieli akademickich,
  • przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  • przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającej im nie mniej niż 20% składu senatu.
 2. W posiedzeniu senatu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć: kwestor, dyrektor biblioteki i po jednym przedstawicielu związków zawodowych, działających na uczelni.
 3. Rektor i założyciel mogą zapraszać na posiedzenia senatu, z głosem doradczym, również inne osoby.

§ 12

 1. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do senatu odbywają się według następujących zasad:
  • czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom zatrudnionym w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy,
  • wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez kanclerza,
  • czas i miejsce przeprowadzania oraz szczegółowy tryb wyborów określa kanclerz i podaje do wiadomości nie później niż na 14 dni przed dniem wyborów,
  • nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi dokonują wyboru na odrębnym zebraniu ogólnym, w głosowaniu tajnym,
  • wybrani zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów.
 2. Tryb wyboru przedstawicieli studentów określa regulamin samorządu studenckiego.

 § 13

 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni.
 2. Kadencja senatu trwa cztery lata.
 3. Kadencja senatu rozpoczyna się 1 września roku, w którym senat został powołany, a kończy się
  31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 4. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w senacie określa regulamin samorządu studenckiego.
 5. Mandat członka senatu wygasa w przypadku:
  • pisemnego zrzeczenia się mandatu lub funkcji,
  • śmierci,
  • rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 6. Założyciel może odwołać członka senatu przed upływem kadencji w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach,
  • długotrwałej choroby, uniemożliwiającej udział w pracach senatu,
  • skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  • prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem uczelni.

§ 14

Do kompetencji senatu należy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności uczelni,
 • uchwalenie strategii rozwoju uczelni opracowanej przez rektora,
 • uchwalanie planów studiów i programów nauczania,
 • uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych,
 • ustalanie zasad przyjęć na studia,
 • uchwalanie regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych,
 • opiniowanie kandydatów na rektora, dziekana i kanclerza,
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji filii zamiejscowej uczelni oraz w sprawie utworzenia lub likwidacji kierunku studiów,
 • tworzenie specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów,
 • określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zająć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
 • opiniowanie planów działalności badawczej i współpracy z zagranicą,
 • przedstawianie założycielowi propozycji dotyczących zmian w statucie uczelni,
 • stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studenckiego z ustawą i statutem,
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora albo co najmniej 5 członków senatu,
 • określenie warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni,
 • wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni,
 • uchwalanie regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
 • ustalanie warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni zawodowej,
 • określenie wzoru umowy dotyczącej warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.

§ 15

 1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  w semestrze.
 3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek założyciela lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków senatu. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego powinien określać przedmiot posiedzenia. Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 16

 1. Senat uchwala regulamin swoich obrad.
 2. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład i zakres działania.
 3. Głosowanie w czasie obrad senatu jest jawne, chyba że:
  • dotyczy spraw personalnych,
  • wniosek o głosowanie tajne złoży co najmniej trzech członków senatu.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy ustawy przewidują wyższe wymagania.
 5. Uchwały senatu są wiążące dla wszystkich organów uczelni i członków społeczności akademickiej uczelni.
 6. W przypadku podjęcia przez senat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi, statutem lub naruszającej ważny interes uczelni, rektor, w porozumieniu z założycielem, zawiesza jej wykonanie i przedkłada senatowi do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli senat nie uchyli lub nie zmieni tej uchwały, ostateczną decyzję podejmuje założyciel.
 7. Obrady senatu są protokołowane.

§ 17

 1. Kolegium rektorskie jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą:
  • rektor jako przewodniczący,
  • prorektor,
  • kanclerz
  • dziekani
  • przedstawiciel wskazany przez założyciela
 2. Kolegium rektorskie jest organem opiniodawczo-doradczym rektora w sprawach bieżących uczelni.
 3. Kolegium rektorskie zwoływane jest co najmniej raz w semestrze oraz na wniosek rektora.

§ 18

Rektora powołuje i odwołuje założyciel, po zaopiniowaniu przez senat, spośród osób posiadających stopień naukowy.

 1. Kadencja rektora trwa cztery lata, z możliwością ponownego powołania. Kadencja rozpoczyna się 1 września roku, w którym rektor został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 2. Rektor kieruje działalnością naukowo – dydaktyczną uczelni i reprezentuje uczelnie na zewnątrz. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów.

§ 19

 1. Do kompetencji rektora należy:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni,
  • występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskami o uruchomienie w uczelni nowych kierunków,
  • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi,
  • opracowywanie projektu regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych,
  • określanie zakresu obowiązków prorektora,
  • przyznawanie, na wniosek kanclerza po zaopiniowaniu przez senat, nagród dla nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi,
  • zwoływanie posiedzeń senatu i przewodniczenie im,
  • powoływanie członków komisji dyscyplinarnych dla studentów,
  • podejmowanie decyzji w sprawach współpracy uczelni z ośrodkami naukowymi i gospodarczymi,
  • dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni,
  • opracowywanie organizacji roku akademickiego,
  • ustalanie zasad funkcjonowania oraz trybu działania filii zamiejscowej uczelni,
  • sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni.
 2. Jako zwierzchnik wszystkich studentów rektor:
  • rozpatruje odwołania od decyzji dziekanów,
  • prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich,
  • podejmuje czynności określone w przepisach ustawy w zakresie dyscypliny i odpowiedzialności studentów, w tym powołuje rzecznika dyscyplinarnego.
 3. Rektor składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz założycielowi, zaopiniowane przez senat, roczne sprawozdanie z działalności uczelni.

§ 20

 1. Rektor działa przy pomocy prorektora, powoływanego i odwoływanego przez założyciela po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Prorektorem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Prorektora powołuje i odwołuje założyciel po zasięgnięciu opinii senatu zgodnie z § 18 ust. 2
 4. Szczegółowy zakres kompetencji prorektora określa rektor.

§ 21

 1. Dziekana powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Kadencja dziekana trwa cztery lata, z możliwością ponownego powołania. Kadencja rozpoczyna się 1 września roku, w którym dziekan został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 3. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.
 4. Do kompetencji dziekana należy:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
  • reprezentowanie wydziału w senacie oraz przed innymi organami uczelni,
  • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe,
  • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich,
  • określanie zakresu obowiązków i kompetencji prodziekanów,
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach ustawy dla dziekana, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 5. Dziekanem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Prodziekanem może być osoba posiadająca co najmniej tytuł stopień naukowy doktora.
 7. Prodziekana powołuje i odwołuje założyciel po zasięgnięciu opinii senatu zgodnie z ust. 2.

§ 22

 1. Kanclerza powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Kanclerz kieruje administracją uczelni.
 3. Do kompetencji kanclerza należy:
  • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki uczelni w zakresie zwykłego zarządu, a w sprawach przekraczających zwykły zarząd – przedstawianie ich założycielowi do zatwierdzenia,
  • ustalanie zasad pobierania i wysokości opłat za naukę,
  • sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką uczelni,
  • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi,
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych uczelni – po uzyskaniu opinii senatu,
  • ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania,
  • wnioskowanie do rektora o przyznanie nagród nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

 

Rozdział 4

 Pracownicy uczelni

 § 23

 1. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

akademickimi.

 1. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani na stanowiskach określonych art. 116 ustawy.
 2. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są na stanowiskach określonych w regulaminie organizacyjnym.

§ 24

 1. Wymagane kwalifikacje do zatrudnienia nauczycieli akademickich określa ustawa.
 2. Na stanowisku profesora uczelni lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba nieposiadająca tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej, potwierdzone przez senat na wniosek rektora.

§ 25

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.
 2. Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego składają rektorowi właściwi dziekani lub kierownicy jednostek ogólnouczelnianych. Rektor może zatrudnić nauczyciela akademickiego
  z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej.
 3. Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje rektor.

§ 26

 1. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu.
 2. Konkurs ogłasza rektor. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia umieszczonego w gmachu uczelni.
 3. Informacja o konkursie powinna zawierać określenie stanowiska, wymagań wobec kandydatów, wykaz wymaganych dokumentów i termin ich składania, termin rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Komisję konkursową powołuje rektor.
 5. Komisja rozstrzyga konkurs w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 6. W przypadku braku kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu można ogłosić nowy konkurs.

§ 27

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor w porozumieniu z założycielem.
 3. Szczegółowe zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zadań dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, określa rektor.
 4. Wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy.
 5. W uzasadnionych przypadkach, w razie powierzenia nauczycielowi akademickiemu ważnych dla uczelni zadań organizacyjnych, rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych dla tej osoby. Obniżenie nie może przekroczyć 12 dolnej granicy wymiaru ustalonego dla danego stanowiska.
 6. Obniżenie wymiaru zajęć osobom, o których mowa w ust.4, udzielane jest na okres roku akademickiego lub na czas pełnienia określonej funkcji lub wykonywania powierzonych zadań.

§ 28

 1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekroczyć 8 lat.
 2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora nie może przekroczyć 8 lat.
 3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz urlopu bezpłatnego udzielonego dla celów naukowych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przedłużone o kolejne 3 lata przez kanclerza, na wniosek rektora.

§ 29

 1. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie dokonywanej przez rektora nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek dziekana.
 2. Podstawowymi kryteriami oceny są:
  • poziom i aktualność przekazywanych treści nauczania,
  • rzetelność wykonywania obowiązków dydaktycznych,,
  • działalność naukowo – badawcza,
  • autorstwo i współautorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów ze studentami,
  • stopień zaangażowania w prace organizacyjne na rzecz uczelni,
  • wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela akademickiego oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
 3. W procesie oceny brane są pod uwagę informacje przekazane przez ocenianego nauczyciela, opinia bezpośredniego przełożonego, wyniki hospitacji zajęć oraz opinie studentów, z którymi nauczyciel prowadzi zajęcia, wyrażane w ankietach lub innej formie pisemnej.
 4. Ocena dokonywana jest na piśmie.
 5. Od doręczonej oceny nauczycielowi przysługuje odwołanie do senatu. Senat może zmienić ocenę albo ją uchylić i zarządzić ponowne jej przeprowadzenie.

§ 30

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ustawie.
 2. Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich pochodzi z wyboru i liczy pięć osób: trzech nauczycieli akademickich i dwóch studentów.
 3. Członków komisji będących nauczycielami akademickimi oraz jej przewodniczącego wybiera senat.
 4. Członków komisji będących przedstawicielami studentów wybiera organ samorządu studenckiego, wskazany w regulaminie samorządu studenckiego.

§ 31

 1. Nauczycielom akademickim przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym ustawą.
 2. Czas wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
 3. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa rektor.
 4. Pozostałe rodzaje urlopów, przewidziane przepisami ustawy, mogą być udzielone przez rektora na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy udokumentować przyczynę i zasadność urlopu.
 5. Po zasięgnięciu opinii senatu, kierując się interesem uczelni, rektor podejmuje rozstrzygnięcie,
  o którym mowa w ust. 4.

§ 32

 1. Stosunek pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje kanclerz.
 2. Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala kanclerz.

 

Rozdział 5

 Studia i studenci

 § 33

 1. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach określa senat.
 2. Studia w uczelni są odpłatne.
 3. Zasady pobierania i wysokość opłat ustala kanclerz.
 4. Wykłady w uczelni są zamknięte.

§ 34

 1. Nabór kandydatów na I rok studiów następuje w ramach zasad oraz limitu przyjęć ustalonego przez rektora w porozumieniu z założycielem uczelni.
 2. Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie kwalifikacji podań o przyjęcie oraz innych dokumentów wymienionych w odrębnych przepisach.
 3. Kwalifikacji kandydatów dokonuje dziekan, podejmując decyzję o przyjęciu na studia.
 4. Od decyzji dziekana zgodnej z ust. 3 przysługuje odwołanie do rektora.

§ 35

Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości
w duchu ogólnoludzkich wartości humanistycznych, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni
i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obowiązki studenta oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor studenta Wyższe Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Brzegu”.

§ 36

 1. Studenci uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat jego zgodności z ustawą i statutem.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu studentów.
 4. Organy samorządu decydują w sprawach określonych w ustawie oraz niniejszym statucie.
 5. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw naukowych, kulturalnych i socjalno-bytowych studentów.
 6. Samorząd studencki jest zobowiązany w ciągu 14 dni zająć stanowisko w sprawie powołania osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie.
 7. Samorząd studencki jest zobowiązany w ciągu 14 dni wydać opinię w sprawie przyjęcia programu studiów przez senat uczelni.

§ 37

 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną i odwoławczą komisją dyscyplinarną.
 2. W skład każdej z komisji, o których mowa w ust. 1, wchodzą:
  • Powołany przez rektora przewodniczący, którym jest zawsze nauczyciel akademicki,
  • dwaj przedstawiciele nauczycieli akademickich, powołani przez rektora,
  • dwaj przedstawiciele studentów, powołani przez rektora spośród osób wskazanych przez samorząd studencki.
 3. Komisje, o których mowa w ust. 1, powoływane są na dwuletnie kadencje. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 września roku powołania i trwa do 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 4. Mandat członka, komisji, o których mowa w ust. 1, będącego nauczycielem akademickim wygasa z chwilą ustania stosunku pracy, a będącego studentem – z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 5. Na wniosek przewodniczącego komisji, rektor może odwołać członka komisji, o których mowa w ust. 1, który nie przybył na trzy kolejne posiedzenia.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, rektor powołuje na to miejsce inną osobę, według trybu obowiązującego przy powołaniu komisji.
 7. Postępowanie przed komisjami, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane jest z zachowaniem zasad i trybu określonego w ustawie.

Rozdział 6

 Mienie i finanse uczelni

 § 38

 1. Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z:
  • opłat wnoszonych przez studentów i uczestników innych form kształcenia,
  • działalności naukowej, badawczej i Wydawniczej,
  • działalności gospodarczej, o której mowa w § 5,
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • dotacji z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • innych źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej uczelni jest roczny plan rzeczowo – finansowy.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni określają odrębne przepisy.

Rozdział 7

 

Utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i organizacja zgromadzeń na terenie uczelni

 § 39

 1. Zgromadzenia na terenie uczelni odbywają się, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) i aktami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz z zachowaniem następujących zasad:
  • w zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty,
  • zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem,
  • organizatorzy odpowiadają za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia,
  • z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczenia miejsca w którym się odbywało.
 2. Organizatorzy zgromadzenia ponoszą odpowiedzialność przed rektorem za jego przebieg i są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas i w związku ze zgromadzeniem.
 3. Organizatorzy zgromadzenia zobowiązani są uporządkować miejsce zgromadzenia i pozostawić je w stanie nie narażającym uczelni na dodatkowe koszty związane z pracami porządkowymi.

 

Rozdział 8

Sposób likwidacji – uczelni

 §40

 1. Decyzję w sprawie likwidacji uczelni podejmuje założyciel, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w przypadku trwałego braku środków finansowych, uniemożliwiających kontynuowanie działalności lub braku kandydatów na studia.
 2. Likwidacja uczelni na podstawie decyzji założyciela może nastąpić po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów w innych uczelniach.
 3. Likwidacja uczelni może również nastąpić w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zgodnie z art. 430 ustawy.

§ 41

 1. Z dniem otwarcia likwidacji, prowadzona jest ona przez założyciela, który pełni rolę likwidatora.
 2. Likwidator prowadzi likwidację uczelni, przyjmuje kompetencje jej organów w zakresie dysponowania majątkiem oraz:
  • podejmuje działania zmierzające do przeniesienia studentów do innych uczelni,
  • niezwłocznie zawiadamia ministra o przystąpieniu do likwidacji i o jej zakończeniu,
  • składa wniosek o wykreślenie uczelni z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych,
 3. W okresie likwidacji uczelnia używa dotychczasowej nazwy z dodaniem wyrazów: „w likwidacji”. Zapis ten nie dotyczy dyplomów i świadectw wydawanych w okresie likwidacji.
 4. Majątek uczelni pozostały po zaspokojeniu wierzycieli przechodzi na własność założyciela.

 

Rozdział 9

 Postanowienia końcowe

 § 42

W przypadku likwidacji założyciela jego funkcje pełnić będzie osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu w chwili postawienia spółki w stan likwidacji.

§ 43

 1. Statut uczelni i zmiany w statucie nadaje jej założyciel.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.
 3. Traci moc statut nadany dnia 31 marca 2015 r.

 

Wzór godła Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu:

logoWSHE

 

Godłem Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu jest stylizowana głowa orła w koronie z umieszczoną nad głową koroną królewską na niebieskim tle oraz umieszczony pod głową napis WSH-E, całość otoczona elipsą z napisem w brzmieniu „Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna *BRZEG*”