Zdefiniowanie celów strategicznych Uczelni osadzone jest na diagnozie warunków społecznych i kulturalnych, w jakich pracuje szkoła. Lata funkcjonowania Uczelni wprawdzie zmieniły nastawienie do możliwości kształcenia, ale nie jest to jeszcze na tyle ugruntowane nastawienie by móc przyjąć jako założenie, że edukacja jest w tej społeczności wartością autoteliczną. Jest to więc jeden z kierunków pracy szkoły w środowisku. Drugi to dbałość o wysoki poziom zajęć dydaktycznych. Owe cele kierunkowe realizowane będą przez cele operacyjne przyjmujące formę zadań określonych w trzech zakresach: kształcenia studentów, relacji z otoczeniem społecznym oraz rozwoju naukowego kadry naukowo-dydaktycznej. Te zadania to w szczególności:

 1. W zakresie kształcenia studentów:
  1. Doskonalenie treści, metod i form kształcenia w celu uzyskania efektów zgodnych z wysokimi standardami kształcenia na poziomie wyższym;
  1. Przygotowanie do edukacji całożyciowej w wymiarze zawodowym i osobowym;
  1. Wykorzystanie literatury obcojęzycznej w kształceniu specjalnościowym;
  1. Włączenie studentów w badanie problematyki środowiskowej;
  1. Rozwijanie pracy studenckiego koła naukowego;
  1. Prowadzenie regularnej oceny efektywności osiąganych celów.
 1. W zakresie relacji z otoczeniem społecznym:
  1. Rozszerzenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie aplikowania wyników badań pracowników i studentów dotyczących problemów środowiska społecznego, kulturalnego, wychowawczego;
  1. Popularyzacja wyników badań i praktycznych rozwiązań prezentowanych w formie prac studenckich interesujących dla środowiska w prasie lokalnej;
  1. Organizacja spotkań naukowych i kulturalnych z inicjatywy studentów przy współpracy ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniów szkół średnich;
  1. Współpraca z Towarzystwem Kulturalnym Romów w zakresie pomocy edukacyjnej dzieciom romskim oraz organizacja wspólnych imprez kulturalnych;
  1. Współpraca z Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Francuskiej oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Brzeskiej;
  1. Wsparcie regionalnej działalności sportowej wśród uczniów szkół brzeskich. Objęcie ich patronatem szkoły;
  1. Wspieranie przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzegu i w okolicznych miejscowościach (Grodków, Namysłów, Strzelin);
  1. Wspieranie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej, Poradni Rodzinnej oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin prowadzonych przy WSHE w Brzegu.
 1. W zakresie rozwoju naukowego kadry naukowo – dydaktycznej
  1. Wsparcie finansowe publikacji naukowych pracowników;
  1. Udział pracowników naukowych w konferencjach naukowych;
  1. Publikacje w zakresie nauczanych dziedzin (ocena w wymiarze rocznym);
  1. Utrzymanie pensum dydaktycznego wzorowanego na uczelniach akademickich;
  1. Otoczenie opieką naukową pracowników niesamodzielnych (z wykorzystaniem współpracy z Uniwersytetami: Opolskim, Wrocławskim, Zielonogórskim);
  1. Współudział pracowników uczelni w organizowanych konferencjach przez Katedry lub Zakłady Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskiego;
  1. Dokonywanie oceny okresowej pracowników pod kątem osiągnięć dydaktycznych oraz aktywności naukowej.

W obliczu powszechnego zjawiska migracji młodych ludzi do dużych miast, zasadniczą misją Uczelni jest stworzenie ośrodka kulturotwórczego miasta i regionu. Istotnym staje się stworzenie szansy zdobycia wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy tego pragną. Ważnym zadaniem Uczelni jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, aby zdobyte wykształcenie dało podstawę zarówno dla pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy, jak i dla dalszej edukacji.

Plany na przyszłość:

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe specjalności pedagogiczne w ramach studiów licencjackich i magisterskich oraz o nowe kierunki studiów podyplomowych.
 2. Zatrudnienie kolejnych nauczycieli akademickich, zgodnie z planami i potrzebami dydaktycznymi.
 3. Doskonalenie systemu oceny jakości kształcenia.
 4. Dalsze poszerzanie zasobów bibliotecznych oraz rozpoczęcie ich komputerowego katalogowania.
 5. Utworzenie pod patronatem Uczelni i przy udziale władz lokalnych instytucji Centrum Planowania Kariery i Promocji Absolwentów.
 6. Rozszerzenie współpracy z pobliskimi uczelniami wyższymi w regionie.
 7. Rozwijanie zawiązanej już współpracy z partnerami zagranicznymi przez organizowanie wykładów zagranicznych pracowników naukowych dla kadry i studentów naszej Uczelni oraz przygotowanie wymiany studenckiej.
 8. Podjęcie działań zmierzających do powołania polsko-niemieckiego stowarzyszenia miłośników Brzegu, którego celem będzie inicjowanie polsko-niemieckich kontraktów w skalo regionu.
 9. Animowanie kulturalne społeczności lokalnej przez:
 10. Sponsorowanie koncertów muzycznych na zamku
 11. Wspieranie imprez i działalności kulturalnych organizowanych przez szkoły i inne podmioty podejmujące działania animacyjne na rzecz mieszkańców.