Ogólna charakterystyka pracy

Praca dyplomowa stanowi pisemne samodzielne opracowanie przez studenta zagadnień z zakresu podejmowanej przez niego problematyki w oparciu o literaturę przedmiotu, przygotowany i opisany warsztat badawczy, którego wykorzystanie pozwoliło studentowi opracować zebrany materiał informacyjny. Student w trakcie pisania poszczególnych części pracy, gromadzenia i zanalizowania własnego materiału badawczego konsultuje się ze swoim promotorem, którego zadaniem jest weryfikacja i wyjaśnianie błędów, jakie popełnia student oraz udzielanie rad i wskazówek, co do prawidłowości podejmowanych przez niego w trakcie pisania czynności.

Problematyka pracy na kierunku pedagogika powinna koncentrować się wokół zagadnień związanych ze społecznym funkcjonowaniem jednostki i rodziny, realizacją zadań i funkcji powierzonych instytucjom i placówkom edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, resocjalizacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, terapeutycznym itp. Ponadto powinna ona oscylować wokół zagadnień związanych z polityką państwa w realizacji zadań z zakresy szeroko pojętej edukacji i pomocy społecznej, jak również stosowanych w poszczególnych instytucjach systemu narzędzi, metod, technik i sposobów realizowanych zadań społecznych. Powinna się koncentrować wokół zagadnień społeczno-edukacyjnych, raczej instrumentalnych, empirycznych powiązanych z praktycznymi, a mniej teoretycznymi zagadnieniami, którymi zajmuje się dana specjalność.

Objętość i struktura – objętość jest powiązana z merytorycznym opisem badanej rzeczywistości. Praca powinna zawierać od 50 do 70 stron objętości.

Plan pracy

Plan pracy to przedstawienie części składowych struktury pracy wraz ze wskazaniem strony, na której dana część znajduje się. Najczęściej stosowane w opracowaniach naukowych części składowe struktury pracy wyglądają następująco:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I (obejmuje zagadnienia w oparciu o literaturę przedmiotu)
Tytuł rozdziału
1. Tytuł podrozdziału (najczęściej zawiera ustalenia terminologiczne)
2. Tytuł podrozdziału
3. Tytuł podrozdziału

ROZDZIAŁ II
Metodologiczne podstawy badań własnych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badań
4. Organizacja i teren badań

ROZDZIAŁ III
Tytuł rozdziału (charakteryzujący opis zanalizowanego materiału badawczego)
1. Tytuł podrozdziału
2. Tytuł podrozdziału
3. Tytuł podrozdziału

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL, WYKRESÓW, ZDJĘĆ

ANEKSY

Uwaga

Na końcu tytułów nie stawia się kropek numerowanie rozpoczynamy od wstępu (uwzględniając poprzedzające go kartki)

Aneksy

Aneksy to ta część pracy, w której zamieszczone są wszystkie materiały, jakie posłużyły do zgromadzenia informacji na interesujący badacza problem. Zatem są to narzędzia wykorzystane podczas zbierania materiału empirycznego, rysunki, zdjęcia, dokumentacja medyczna, terapeutyczna itp.
W dołączanych aneksach nie dajemy kolejnych numerów stron pracy.

Redagowanie tekstu – forma czasowników w tekście

Można (ale konsekwentnie) stosować trzy typy opisu:

  1. pierwsza osoba liczby mnogiej – stwierdziliśmy, ustaliliśmy, wykryliśmy;
  2. pierwsza osoba liczby pojedynczej – stwierdziłam, ustaliłam, wykryłam;
  3. Forma bezosobowa – stwierdzono, ustalono, wykryto.

Formatowanie tekstu

Tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, format justuj,
Teksty przypisów: czcionka Times New Roman 11 pkt, interlinia 1,15 (1,0), format do lewej (lub justuj).
Teksty w tabelach: czcionka Times New Roman 11 pkt, interlinia 1,15 (1,0), format do lewej (justuj).
Klawiszem „Enter” należy kończyć tylko akapity, a nie pojedyncze zdania w linijce (uwaga edytorska: nie dzielić (raczej) akapitów opcją „Shift Enter”).
Nie dzielić wyrazów ręcznie; jeżeli już to raczej wprowadzić automatyczne dzielenie.
Odstępy między wyrazami 1 spacja.
Kropki, przecinki, numer przypisu po ostatnim wyrazie – bez spacji.

Dokumenty do pobrania

  • Oświadczenie  PDFDOC
  • Przykładowa strona tytułowa DOCXDOC