Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna

Studia magisterskie na module specjalistycznym terapia pedagogiczna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, w obszarze szeroko rozumianej współczesnej terapii pedagogicznej.

Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, który jest głównym podmiotem i adresatem odziaływań pedagoga terapeuty w przedszkolu i szkole. Kluczowe cele i zadania terapii pedagogicznej, czyli zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  nastawione są na wszechstronny rozwój i wspomaganie zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka. Studia pozwolą na zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji w zakresie diagnozy pedagogicznej dziecka, diagnozowania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji rozwojowej, diagnozowania trudności w uczeniu się, prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą,  a także prowadzenia terapii specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, specyficznych trudności w uczeniu się matematyki, umożliwią poznanie warsztatu pracy terapeuty pedagogicznego.

Charakterystyka absolwenta

Po ukończeniu studiów na specjalizacji absolwent nabywa następujące umiejętności i kompetencje:

 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania przyczyn i specyfiki trudności uczeniu się,
 • potrafi pomagać dziecku i uczniowi, na różnych etapach edukacyjnych w pokonywaniu trudności wywołanych specyficznymi zaburzeniami uczenia się,
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne, niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego,
 • potrafi diagnozować ryzyko dysleksji, dysleksję rozwojową i inne trudności i niepowodzenia w nauce,
 • ma rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów w uczeniu się i ich wtórnych konsekwencji;
 • potrafi zastosować metody terapii pedagogicznej w pracy z uczniem, zna podstawy działań korekcyjno kompensacyjnych w zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego;
 • zna modelowy system pomocy pedagogicznej, umie pracować zgodnie z założeniami triady (profilaktyka, diagnoza i terapia),
 • potrafi koordynować współpracę z rodzicami i nauczycielami w procesie terapeutycznym,
 • odpowiedzialnie i świadomie przygotowuje się do swojej pracy terapeutycznej.

Absolwent studiów pedagogicznych na specjalności Terapia pedagogiczna jest przygotowany do samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Szczegółowe kompetencje zdobywane w trakcie studiów to:

– dostrzeganie i określanie aktualnych wyzwań terapii pedagogicznej,

– prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (praca z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),

– prowadzenie pedagogicznej diagnozy dziecka,

– poznanie podstaw terapii ręki,

– poznanie elementów terapii integracji sensoryczno-motorycznej (SI) w pracy z uczniem z dysleksją,

– prowadzenie terapii dziecka z deficytami uwagi i koncentracji;

– poznanie postaw wiedzy psychoedukacyjnej i zasad pracy z uczniem z wtórnymi zaburzeniami emocji,

– stosowanie TIK i nowych technologii w terapii pedagogicznej dzieci z różnymi zaburzeniami w rozwoju.

Możliwości zatrudnienia

 • Przedszkola i szkoły jako terapeuta pedagogiczny
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze zajmujące się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci
 • Własna praktyka terapeutyczna

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *