Załącznik do Uchwały nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej

w Brzegu z  dnia 20 maja 2021 roku

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023

§1

Nabór kandydatów na l rok studiów następuje w ramach zasad oraz limitu przyjęć ustalonego przez Rektora w porozumieniu z Założycielem Uczelni.

Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie kwalifikacji podań o przyjęcie oraz innych dokumentów wymienionych w dalszej części załącznika. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Dziekan WSHE, podejmując decyzję o przyjęciu na studia.

 §2

W roku akademickim 2021/202\21 uruchomione zostaną na Wydziale Nauk Społecznych i Ekonomicznych

  • 3 letnie (sześć semestrów) wyższe studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „licencjata” na kierunku:

PEDAGOGIKA w profilu praktycznym

Moduł specjalnościowy do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku PEDAGOGIKA

1. profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

2. pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową- 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

3. asystent rodziny i edukator osób starszych – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

4. poradnictwo i coaching kariery – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

5. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne.

  • 2 letnie (cztery semestry) wyższe studia drugiego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „magistra” na kierunku

PEDAGOGIKA w profilu praktycznym

Moduł specjalnościowy do wyboru od pierwszego semestru studiów w ramach kierunku PEDAGOGIKA

1. poradnictwo rodzinne – 4 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

2. pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią – 4 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

3. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną – 4 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

§3

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na l rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

  1. podanie o przyjęcie wg wzoru określonego przez Uczelnię;
  2. umowa cywilno-prawna o przyjęciu zasad odpłatności za studia;
  3. świadectwo dojrzałości;
  4. 1 fotografia o wymiarze 20×25;
  5. 1 fotografia o wymiarze 20×25 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na płycie CD.

 §4

  1. Rozpoczęcie rekrutacji zimowej – 25.04.2022r.
  2. Zakończenie rekrutacji zimowej – 30.09.2022r.

 §5

Po immatrykulacji decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor w trybie indywidualnego rozpatrzenia wymaganych dokumentów oraz dodatkowo podania z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia w złożeniu dokumentów.

 §6

Studia realizowane są na zasadzie odpłatności za każdy semestr nauki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności zawarte są
w Zarządzeniu  Kanclerza WSH-E. Rozliczenia finansowe prowadzi Kwestura WSH-E.