Załącznik do Uchwały nr 6 Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej

w Brzegu z  dnia 29 maja 2020 roku

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022

§ 1

Nabór kandydatów na l rok studiów następuje w ramach zasad oraz limitu przyjęć ustalonego przez Rektora w porozumieniu z Założycielem Uczelni.

Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie kwalifikacji podań o przyjęcie oraz innych dokumentów wymienionych w dalszej części załącznika. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Dziekan WSHE, podejmując decyzję
o przyjęciu na studia.

§ 2

 W roku akademickim 2021/2021 uruchomione zostaną na Wydziale Nauk Społecznych i Ekonomicznych

  • 3 letnie (sześć semestrów) wyższe studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „licencjata” na kierunku:

PEDAGOGIKA w profilu praktycznym

Moduł specjalnościowy do wyboru od trzeciego semestru studiów w ramach kierunku PEDAGOGIKA

1. profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

2. pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

3. asystent rodziny i edukator osób starszych – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

4. poradnictwo i coaching kariery – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

5. edukacja małego dziecka z animacją czasu wolnego – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

6. praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

7. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną – 6 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

 

  • 2 letnie (cztery semestry) wyższe studia drugiego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „magistra” na kierunku

PEDAGOGIKA w profilu praktycznym

Moduł specjalnościowy do wyboru od pierwszego semestru studiów w ramach kierunku PEDAGOGIKA

1. poradnictwo rodzinne – 4 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

2. pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii – 4 semestralne studia stacjonarne i niestacjonarne

 

  • 3 letnie (sześć semestrów) wyższe studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu „licencjata” na kierunku:

INFORMATYKA w profilu praktycznym *po uzyskaniu zgody MNiSW

Moduł specjalnościowy do wyboru od pierwszego semestru studiów w ramach kierunku INFORMATYKA

1. sieci komputerowe – 6 semestralne studia niestacjonarne

2. programowanie – 6 semestralne studia niestacjonarne.

§ 3

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na l rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

  1. podanie o przyjęcie wg wzoru określonego przez Uczelnię;
  2. umowa cywilno-prawna o przyjęciu zasad odpłatności za studia;
  3. świadectwo dojrzałości;
  4. 1 fotografia o wymiarze 20×25;
  5. 1 fotografia o wymiarze 20×25 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na płycie CD

§4

  • Rozpoczęcie rekrutacji zimowej – 26.04.2021r.
  • Zakończenie rekrutacji zimowej – 30.09.2021r.

§5

Po immatrykulacji decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor w trybie indywidualnego rozpatrzenia wymaganych dokumentów oraz dodatkowo podania z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia w złożeniu dokumentów.

§6

 Studia realizowane są na zasadzie odpłatności za każdy semestr nauki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności zawarte są w Zarządzeniu  Kanclerza WSH-E. Rozliczenia finansowe prowadzi Kwestura WSH-E.