Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Student otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy z indywidualnym dzieckiem czy osobą dorosłą.

Czas trwania:
3 Lata
Studia w zakresie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza trwają trzy lata (6 semestrów).
Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej.
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną to przyszłościowa specjalizacja, która może być zrealizowaniem marzeń o pracy dla drugiego człowieka i z drugim człowiekiem. Poza ogólną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki, zdobędziesz także wiedzę specjalistyczną związaną z diagnozowaniem jednostki, grup i środowisk (w zakresie m.in.:  diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży), nauczysz się identyfikować problemy z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii. Będziesz umiał opracować i wdrażać projekty opiekuńczo-wychowawczych z zakresu pracy z jednostką, grupą i środowiskiem. Zdobędziesz umiejętności pracy z dziećmi oraz ich rodzicami, wypracujesz w sobie kompetencje do pracy z grupą, zdobędziesz wykształcenie pedagogiczne i przyszłościowy zawód.

Miejsca zatrudnienia naszych absolwentów:

  • Wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.),
  • wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.),
  • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.),
  • pedagog szkolny,
  • pedagog, wychowawca, terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.),
  • pedagog, doradca, konsultant (w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno – Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.),
  • asystent i opiekun środowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych).

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70
dziekanat@wshe.edu.pl, rektorat@wshe.edu.pl