Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy.

Czas trwania:
3 lata

Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową przeznaczona jest dla osób, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjno-wychowawczej. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, w środowisku szkolnym, grupach rówieśniczych.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Umożliwiają poznanie psychospołecznych mechanizmów prowadzących do zachowań przestępczych oraz teoretycznych założeń  i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do organizowania i współorganizowania różnych form wsparcia społecznego dla osób go potrzebujących (m. in., bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, niedostosowanych społecznie, osadzonych w zakładach karnych, wychowanków placówek resocjalizacyjnych), a także do pracy w placówkach taką pomoc świadczących. Absolwent może również pracować w charakterze społecznego kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych.

Miejsca zatrudnienia naszych absolwentów:

  • Policyjna Izba Dziecka,
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
  • Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy,
  • zakłady karne oraz inne placówki penitencjarne,
  • poradnie rodzinne, w których istnieje stanowisko przeznaczone dla pedagoga.
  • wychowawca w instytucjach zajmujących się resocjalizacją i profilaktyką społeczną,
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
  • Świetlice socjoterapeutyczne.

 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70
dziekanat@wshe.edu.pl, rektorat@wshe.edu.pl