Celem ogólnym praktyki jest poznanie przez studentów pracy danej placówki, jej specyfiki, zasad funkcjonowania, stosowanych metod pracy, zakresu stosowanych zadań, osób/grup przyjmowanych klientów, a zwłaszcza:

 • umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć na Uczelni
 • praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej o charakterze pedagogicznym – przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć/projektów w wybranych przez studenta placówkach zgodnych z blokiem kształcenia w Uczelni.

Cele szczegółowe studenckim praktykom zawodowym wyznacza wybrany przez studenta na Uczelni blok tematyczny i zainteresowania własne:

 1. W ramach praktyk z zakresu pedagogiki małego dziecka z elementami logopedii celem jest przygotowanie studenta do rozwiązywania problemów z zakresu całościowej opieki i ewentualnych dysfunkcji ujawniających się w rozwoju mowy małego dziecka, form i metod opieki, pracy korekcyjnej oraz wdrażania stosownej pomocy logopedycznej
 2. W ramach praktyk z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową celem jest poznanie specyfiki pracy pedagoga w placówkach wychowawczo – resocjalizacyjnych otwartych lub zamkniętych, zweryfikowanie zasobów odpornościowych praktykanta i zdolności empatycznych w kontekście pracy z osobami/grupami w warunkach częściowej lub pełnej izolacji w instytucji wychowawczej, resocjalizacyjnej albo karnej. Zapoznanie z obowiązującymi w nich zasadami, formami i metodami pracy resocjalizacyjnej
 3. W ramach praktyk z zakresu profilaktyki psychopedagogicznej z elementami terapii celem jest rozpoznanie realizowanych w placówce programów profilaktycznych, analiza ich efektywności, stosowanych form oraz metod w zakresie wybranych elementów terapii, jak również samodzielne planowanie i wykonywanie konkretnych zadań przydatnych w realizacji profilaktyki psychopedagogicznej w ramach wybranej placówki.

Założenia programowe praktyki

Studencka praktyka zawodowa ma charakter: hospitacyjny, asystencki i zadaniowy.

 1. Hospitacyjny charakter praktyki
  Student zapoznaje się z celami i zasadami funkcjonowania placówki, strukturą organizacyjną, funkcją i zadaniami placówki, zakresem czynności pracowników pedagogicznych, prowadzoną dokumentacją pracy i jej planowaniem, podstawowymi warsztatem pracy pedagogicznej w placówce, funkcjonowaniem wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym.
 2. Asystencki charakter praktyki
  Student uczestniczy jako obserwator i pomocnik w realizacji zadań i działań pedagogicznych podejmowanych w placówce, zajęciach indywidualnych i grupowych na rzecz beneficjentów placówki, włącza się w przygotowywanie niezbędnych materiałów na rzecz realizacji zajęć oraz działań w placówce, uczestniczy w okolicznościowych spotkaniach, zebraniach, szkoleniach i naradach zespołów pedagogicznych.
 3. Zadaniowy charakter praktyki
  Student planuje i realizuje działania pedagogiczne na rzecz podopiecznych placówki. Prowadzi zajęcia w oparciu o samodzielnie opracowane oraz zaakceptowane przez opiekuna praktyki w placówce scenariusze zajęć. Za zgodą opiekuna praktyki w placówce może sporządzić pedagogiczną diagnozę potrzeb i planować indywidualne programy pracy z podopiecznymi, prognozować jej efekty w zakresie adekwatnym do specyfiki stosowanych w placówce oddziaływań pedagogicznych.

Alternatywą dla praktyki jest trwający lub zakończony wolontariat w placówce/organizacji, która realizuje zadania edukacyjno – wychowawcze, opiekuńczo – wychowawcze, profilaktyczne, interwencyjne lub resocjalizacyjne adekwatne do tematycznego bloku zajęć studenta w uczelni.

Miejsce odbywania praktyki:

Praktyki odbywają się w placówkach dostosowanych profilem do realizowanego przez studenta kierunku i pedagogicznego bloku tematycznego, w których jest zatrudniony absolwent studiów pedagogicznych na etacie pedagogicznym, wyrażający gotowość podjęcia się roli opiekuna praktyki.

Czas trwania praktyki – studenci odbywają praktyki w wymiarze 160 godzin według następującego planu:

 • semestr V – 80 godzin do 30 stycznia
 • semestr VI – 80 godzin do 30 czerwca.

Alternatywą dla praktyki jest już trwający lub zakończony wolontariat (minimum 180 godzin) w placówce/organizacji realizującej zadania edukacyjno – wychowawcze, opiekuńczo – wychowawcze, profilaktyczne, interwencyjne lub resocjalizacyjne.