Dotyczy wszystkich bloków tematycznych/specjalności.

 • Studenci zobowiązani są do odbycia 160 godzin praktyki zawodowej
 • Czas trwania praktyki
 • w V. semestrze studiów w wymiarze 80 godzin
 • w VI. semestrze studiów w wymiarze 80 godzin.
 • Opiekunem praktyki pedagogicznej ze strony Uczelni jest pracownik Wydziału Pedagogicznego.
 • Miejsce odbywania praktyki

Student samodzielnie wybiera instytucję/placówkę w której planuje odbycie praktyki. Praktyka powinna być realizowana w instytucji/placówce, która w zakresie realizowanych zadań jest najbliższa specjalności studiów. Wskazane jest, aby I. i II. praktyka miała miejsce w różnych instytucjach/placówkach.
Proponowane instytucje/placówki dla poszczególnych bloków tematycznych/specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii – żłobek, przedszkole, placówki całodobowej opieki nad małym dzieckiem, leczniczo – rehabilitacyjne ośrodki dla dzieci chorych somatycznie, specjalistyczne gabinety logopedyczne, pomoc logopedyczna w ramach poradni psychologiczno -pedagogicznej
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową – policyjna izba dziecka, ośrodek pracy terapeutycznej, ośrodek interwencji kryzysowej, hotel dla ofiar przemocy, świetlica socjoterapeutyczna, młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny, kurator sądowy, schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, areszt śledczy, zakład poprawczy, zakład karny, ośrodki leczenia uzależnień.
 • Profilaktyka pedagogiczna z elementami terapii – młodzieżowy ośrodek socjoterapii, pogotowie opiekuńcze, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, świetlica szkolna, świetlica środowiskowa, ośrodek terapii zajęciowej, ośrodek profilaktyki uzależnień i innych zaburzeń zachowania, profilaktyczno – terapeutyczne organizacje pozarządowe (towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje).
 • Zwolnienia z praktyk

Studenci mogą być zwolnieni z praktyk w przypadku:

 1. Aktualnie są zatrudnieni w instytucji realizującej zadania zgodnie z wybraną specjalnością – kierunkiem studiów.
 2. Przedstawią zaświadczenie o trwającej przynajmniej rok pracy w charakterze wolontariuszy w odpowiedniej instytucji (placówce) oraz opinię wystawioną przez jej dyrektora.
 3. Pracowali w instytucjach wymienionych jako placówki szkolenie praktycznego dla poszczególnych specjalności przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i przedstawią opinię dyrektora placówki, w której byli zatrudnieni.
 4. Odbyli staż w placówce krajowej lub zagranicznej spełniający wymogi praktyki ciągłej, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami