logoWSHE

 

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ w BRZEGU

 

Brzeg  wrzesień 2012

§1.

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;

 § 2.

 Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę może otrzymać student, studiujący w WSH – E w Brzegu i spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie lub znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na pisemny i udokumentowany wniosek studenta.
 2. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. W przypadku złożenia wniosku na formularzach innych niż załączniki, nie będzie on rozpatrywany.
 3. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy złożyć w terminie do 31 października.
 4. Złożenie wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej z przekroczeniem terminu wskazanego w § 2 pkt. 4 powoduje przyznanie świadczeń pomocy materialnej od miesiąca w którym nastąpiło złożenie wniosku, o ile środki funduszu pomocy materialnej na to pozwalają.
 5. Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres
  9 miesięcy (od października do czerwca).
 6. Zapomoga przyznawana jest bezpośrednio po złożeniu wniosku, nie częściej jednak niż dwa razy w roku akademickim.
 7. Student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej w przypadku:
 8. utraty statusu studenta,
 9. korzystania z urlopu,
 10. oczekiwania na powtarzanie semestru,
 11. podania we wniosku nieprawdziwych danych,
 12. ukarania prawomocnym orzeczeniem w trybie postępowania dyscyplinarnego.
 13. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną powoływaną na rok akademicki zarządzeniem rektora, dokonuje podziału dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów. 10. Wysokość świadczeń pomocy materialnej jest uzależniona od wysokości dotacji budżetowej przyznanej Uczelni w kolejnym roku kalendarzowym. Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni nie wystarczą na pokrycie wszystkich przyznanych świadczeń, rektor w porozumieniu
  z Uczelnianą Komisją Stypendialną może podjąć decyzję o ich obniżeniu.

 

§3.

 Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą Uczelnianą Komisję Stypendialną, powołuje rektor zarządzeniem, spośród studentów delegowanych przez właściwy zarząd samorządu studenckiego

 1. i pracowników uczelni.
 2. Członkiem Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej nie może być osoba wchodząca w skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej.
 3. Decyzje wydane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą Uczelnianą Komisję Stypendialną, podpisuje przewodniczący komisji.
 4. Nadzór nad działalnością Uczelnianej Komisji Stypendialnej sprawuje dziekan, a Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej rektor.
 5. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 3, rektor może uchylić decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej niezgodną z obowiązującymi przepisami lub niniejszym regulaminem.

§4.

 Od wniosku Uczelnianej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej składane w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji.

 §5.

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student w związku

 1. z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytuły niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie.
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki
  (9 miesięcy), niezależnie od wysokości dochodu studenta w rodzinie.

         §6.

 Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo

 1. w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Zapomoga jest przyznawana przez kanclerza na udokumentowany wniosek studenta.
 3. Wysokość zapomogi zależy od sytuacji, w której znalazł się student.

 §7.

 Przy ustaleniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 4. Rodzeństwo studenta ubiegającego się o stypendium, które w minionym roku szkolnym pobierało naukę w ostatniej klasie szkoły średniej, traktowane jest jako pozostające na utrzymaniu rodziców.
 5. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta, chyba, że jest on rodzicem dziecka studenta i wspólnie zamieszkują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 6. Za opiekuna prawnego i faktycznego rodziny studenta uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego faktu przedkłada wyrok sądu rodzinnego.

 §8.

 Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się

 1. o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
 2. W przypadku dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego ustawa o świadczeniach rodzinnych określa kwotę miesięcznego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. Kwotę tę należy przemnożyć przez liczbę 12 (miesięcy), a następnie przez liczbę hektarów przeliczeniowych wskazaną na zaświadczeniu z Urzędu Gminy. Wysokość kwoty określają odpowiednie przepisy.
 3. Wysokość dochodu wskazanego we wniosku musi być udokumentowana odpowiednimi zaświadczeniami. Uczelnia zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności przedłożonych dokumentów.
 4. Zaświadczenie o rodzeństwie uczącym się dotyczy tylko szkół ponadgimnazjalnych.
 5. W zaświadczeniach i oświadczeniach dotyczących dochodów wpisuje się kwotę netto.

 §9.

 Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego student zobowiązany jest dołączyć:

 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok akademicki od wszystkich pełnoletnich członków rodziny (student, małżonek studenta, rodzice, opiekunowie, rodzeństwo),
 2. zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów (np. dochody
  z gospodarstwa rolnego),
 3. wszystkie dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkowstwa
  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 4. dochody uzyskiwane przez członków rodziny za granicą; przeliczenia dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut ogłoszonego przez prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium,
 5. renty strukturalne,
 6. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,
 7. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej pomniejszone o: należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 8. zaświadczenia z właściwego organu dokumentujące utratę dochodu przez studenta lub członków jego rodziny (np. świadectwo pracy potwierdzające utratę zatrudnienia, decyzje z urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o uzyskaniu prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenie z ZUS o utracie emerytury lub renty, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej),
 9. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, w tym:
  • akt urodzenia dzieci studenta, rodzeństwa,
  • zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób niepracujących,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo studenta (nie dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów),
  • akt zgonu rodziców,
  • akt zawarcia związku małżeńskiego studenta,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno – opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację i wysokość przyznanych alimentów, bądź odpis ugody zawartej przed mediatorem lub wyrok oddalający powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego. W przypadku braku zasądzonych alimentów należy przedstawić wyrok sądu orzekający o nieprzyznaniu alimentów
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 §10.

 Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych „rodzina” oznacza odpowiednio małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 26 roku życia.

 1. Do rodziny nie wlicza się dzieci samodzielnie utrzymujących się czyli osób, które mają ukończone 26 lat bez względu na ich dochody oraz osób, które są w wieku od 18 do 26 lat, jeśli ich miesięczny dochód przekracza minimalną kwotę określaną odpowiednimi przepisami.
 2. Jeżeli współmałżonek studenta jest także studentem i oboje nie posiadają stałego źródła dochodu, sytuację każdego z nich ustala się oddzielnie w oparciu o dochody ich i ich rodziców. Dziecko studenta wlicza się do składu rodziny jednego ze studiujących rodziców.
 3. Jeżeli małżonek studenta pracuje zawodowo lub pobiera zasiłek dla bezrobotnych, sytuację materialną studenta określa się w oparciu o dochody współmałżonka.

 §11.

 Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. jego miesięczny dochód nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

 

 §12.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych dochodem rodziny są po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 3. inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznawane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszą Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo postało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej
  w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
  w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez radę ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • świadczenia wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,
 • stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz
  w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
 • kwoty diet nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych
  i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966
  i Nr 213, poz. 2081),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej sfery ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
 • renty strukturalne.

 §13.

 Do dochodu nie wlicza się świadczeń przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze takie jak zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne)

 1. Do dochodu nie wlicza się kredytu lub pożyczki studenckiej.
 2. Do dochodu wlicza się alimenty przyznane studentowi. W przypadku gdy alimenty nie są płacone należy przedłożyć zaświadczenie komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 3. W przypadku gdy alimenty są płacone w innej wysokości niż wykazanej w wyroku należy to udokumentować przekazami lub przelewami pieniężnymi, przedstawiającymi faktyczną wysokość płaconych alimentów.

 §14.

 Jeśli któreś z rodziców studenta nie żyje, należy zaznaczyć to na wniosku (napisać „nie żyje”) oraz dołączyć do wniosku kserokopię aktu zgonu.

 1. Jeśli rodzice są rozwiedzeni lub w separacji należy złożyć potwierdzające ten fakt dokumenty. Jeśli nie zostały wydane odpowiednie dokumenty, a jedno z rodziców nie utrzymuje z rodziną kontaktu i nie łoży na utrzymanie dzieci, student składa dodatkowe oświadczenie.

 §15.

 Uczelniana Komisja Stypendialna może w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach podwyższyć wysokość stypendium socjalnego. Uzasadnione przypadki to: sieroctwo, półsieroctwo, przewlekła choroba studenta.

§16.

 

 1. Wniosek o stypendium musi być podpisany przez studenta w dwóch miejscach: pod częścią „oświadczenie” oraz pod częścią „sposób płatności stypendium”.
 2. Wysokość stypendium socjalnego będzie zróżnicowana ze względu na poziom dochodu i zostanie ustalona dopiero po złożeniu wniosków, przez Uczelnianą Komisję Stypendialną.

 §17.

 Listę przyznanych stypendiów socjalnych oraz zapomóg zatwierdza rektor.

 1. W sytuacji zmiany warunków materialnych lub powstania niepełnosprawności studenta w czasie trwania roku akademickiego, student może złożyć stosowny wniosek oraz dokumenty do komisji, która będzie złożone wnioski rozpatrywać jeden raz w kwartale. Należna pomoc materialna będzie wypłacana od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. Stypendium lub zapomoga w wysokości zaakceptowanej przez rektora, wypłacane są, co miesiąc w formie przelewów bankowych na rachunek wskazany przez studenta lub w kasie WSH – E.

 §18.

 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznaje się studentowi począwszy od drugiego roku studiów, który osiągnął za poprzedni rok akademicki wysokie wyniki w nauce lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie oraz udziela się w pracy kół naukowych, w działalności publicystycznej i w pracach Samorządu Studenckiego.

 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznaje się studentom na dany rok akademicki (9 miesięcy).
 2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane studentowi powtarzającemu semestr lub posiadającemu warunkowy wpis na kolejny semestr.
 3. Decyzję o wypłaceniu stypendium podejmuje rektor na wniosek studenta, na podstawie złożonego wniosku oraz sprawdzenia uzyskanych wyników w dokumentacji dziekanatu.
 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości zaakceptowanej przez rektora, wypłacane jest miesięcznie w formie przelewów bankowych na rachunek wskazany przez studenta lub w kasie WSH – E.

 

§19.

 Studenci są informowani o fakcie rozpatrzenia wniosku oraz terminie i sposobie odbioru decyzji administracyjnych komisji stypendialnych przez umieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 §20.

 

 1. Do decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję stypendialną i Odwoławczą Uczelnianą Komisję Stypendialną stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy
  o zaskarżeniu decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 207 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym.