Strategia rozwoju Uczelni

W obliczu powszechnego zjawiska migracji młodych ludzi do dużych miast, zasadniczą misją szkoły jest stworzenie ośrodka kulturotwórczego miasta i regionu. Istotnym staje się stworzenie szansy zdobycia wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy tego pragną. Ważnym zadaniem Uczelni jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, aby zdobyte wykształcenie dało podstawę zarówno dla pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy, jak i dla dalszej edukacji.
Plany na przyszłość:
 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe specjalności pedagogiczne w ramach studiów licencjackich i o nowe kierunki studiów podyplomowych.
 2. Zatrudnienie kolejnych nauczycieli akademickich, zgodnie z planami i potrzebami dydaktycznymi.
 3. Doskonalenie systemu oceny jakości kształcenia.
 4. Dalsze poszerzanie zasobów bibliotecznych oraz rozpoczęcie ich komputerowego katalogowania.
 5. Utworzenie pod patronatem Uczelni i przy udziale władz lokalnych instytucji Centrum Planowania Kariery i Promocji Absolwentów.
 6. Rozszerzenie współpracy z pobliskimi uczelniami wyższymi w regionie.
 7. Rozwijanie zawiązanej już współpracy z partnerami zagranicznymi przez organizowanie wykładów zagranicznych pracowników naukowych dla kadry i studentów naszej Uczelni oraz przygotowanie wymiany studenckiej.
 8. Podjęcie działań zmierzających do powołania polsko-niemieckiego stowarzyszenia miłośników Brzegu, którego celem będzie inicjowanie polsko-niemieckich kontraktów w skali regionu.
 9. Animowanie kulturalne społeczności lokalnej przez:
 • Sponsorowanie koncertów muzycznych na zamku
 • Wspieranie imprez organizowanych przez szkoły i inne podmioty podejmujące działania animacyjne na rzecz mieszkańców.