Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu

Strategia Uczelni

Zdefiniowanie celów strategicznych Uczelni osadzone jest na diagnozie warunków społecznych i kulturalnych w jakich pracuje szkoła. Lata funkcjonowania Uczelni wprawdzie zmieniły nastawienie do możliwości kształcenia, ale nie jest to jeszcze na tyle ugruntowane nastawienie by móc przyjąć jako założenie, że edukacja jest w tej społeczności wartością autoteliczną. Jest to więc jeden z kierunków pracy szkoły w środowisku. Drugi to dbałość
o wysoki poziom zajęć dydaktycznych z programami przygotowującymi do dalszej nauki
w pobliskich Uczelniach (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski).

Owe cele kierunkowe realizowane będą przez cele operacyjne przyjmujące formę zadań.
W zakresie kształcenia studentów:

 1. doskonalenie treści, metod i form kształcenia w celu uzyskania efektów zgodnych
  z wysokimi standardami kształcenia na poziomie wyższym
 2. przygotowanie do edukacji całożyciowej w wymiarze zawodowym i osobowym
 3. wykorzystanie literatury obcojęzycznej w kształceniu specjalnościowym
 4. włączenie studentów w badanie problematyki środowiskowej, tworzenie zespołów
  w ramach których opracowane będą zagadnienia szczegółowe w pracach licencjackich
 5. rozwijanie pracy kół naukowych
 6. wykorzystanie na poziomie zagadnień ogólnych prawidłowości i tendencji
  w zmianach społecznych pozwalających na świadomy ogląd świata społecznego
 7. wykazywanie przydatności przedmiotów o charakterze metodycznym w prawidłowej
  i atrakcyjnej pracy z uczestnikiem
 8. tworzenie szans bezpośrednich kontaktów z wybitnymi badaczami zjawisk społecznych i problematyki humanistycznej
 9. prowadzenie regularnej oceny efektywności osiąganych celów

W zakresie relacji z otoczeniem społecznym:

 1. rozszerzenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie aplikowania wyników badań pracowników i studentów dotyczących problemów środowiska społecznego, kulturalnego, wychowawczego
 2. popularyzacja wyników badań prac studenckich interesujących dla środowiska
  w prasie lokalnej
 3. organizacja imprez naukowych i kulturalnych z inicjatywy studentów przy współpracy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniów szkół średnich
 4. współpraca z Towarzystwem Kulturalnym Romów w zakresie pomocy edukacyjnej dzieciom oraz imprez kulturalnych
 5. współpraca ze Stowarzyszeniem Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Francuskiej oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Brzeskiej
 6. rozwijanie dotychczasowych form sportowych afiliowanych przy WSHE
 7. wspieranie przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzegu i miejscowościach bliskich Brzegu (Grodków, Namysłów, Strzelin)

W zakresie rozwoju naukowego kadry naukowo – dydaktycznej

 1. utrzymanie funduszy na publikacje książkowe pracowników
 2. udział pracowników naukowych w różnych dla ich specjalności konferencjach
 3. publikacje w zakresie nauczanych dziedzin (ocena w wymiarze rocznym)
 4. utrzymanie pensum dydaktycznego wzorowanego na uczelniach akademickich
 5. otoczenie opieką naukową pracowników niesamodzielnych (z wykorzystaniem współpracy z Uniwersytetami: Opolskim, Wrocławskim, Zielonogórskim
 6. współudział pracowników uczelni w organizowanych konferencjach przez Katedry lub Zakłady Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskiego
 7. dokonywanie oceny okresowej pracowników pod kątem osiągnięć dydaktycznych oraz aktywności naukowej