Studenci mogą być objęci:

  1. ubezpieczeniem zdrowotnym
  2. ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie zdrowotne

Wszyscy studenci, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej. Studentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na ich pisemny wniosek -zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę.
Studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, wymienionego w art.66 ustawy (np. nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta może ubezpieczyć Uczelnia.
Podstawą do zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jest osobiste stawienie się w Dziekanacie, wypełnienie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ubezpieczenie od nastepstw nieszczęśliwych wypadków

Specjalnie dla studentów opracowana została oferta ubezpieczeniowa obejmująca następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego.
Ubezpieczenie działa przez cały rok – 24 godziny na dobę – w szkole oraz w życiu prywatnym Ubezpieczonego, na terenie RP i poza granicami kraju. Oferta skierowana jest głównie do studentów którzy nie pracują bądź nie są w zakładach pracy objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Deklaracje o przystąpieniu do ubezpieczenia wraz z wpłatą składki przyjmowane są w Dziekanacie w okresie od września do października.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • trwałe uszkodzenia ciała (utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata zębów stałych)
  • złamania kości, zwichnięcia stawów, złamanie zęba stałego
  • odparzenia, odmrożenia
  • pokąszenie, pogryzienie, ukąszenie
  • wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
  • wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
  • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do 20% sumy ubezpieczenia
Świadczenia wypłacane są za sam fakt zaistnienia zdarzenia objętego ochroną (bez Komisji Lekarskiej.
SUMA UBEZPIECZENIA – 10 tys. zł składka roczna – 34 zł
Data zawarcia umowy 01.11.2011r.
Data odpowiedzialności od 01.11.2011r. do 30.09.2012r.