II-stopnia-pedagogika

wycho
Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Studia magisterskie na module specjalistycznym poradnictwo rodzinne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa.

 

Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką małżeństwa i rodziny oraz udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie. Studia pozwolą na zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji w zakresie pomocy małżeństwu i rodzinie: diagnozowania sytuacji rodzinnej i problemów małżeńskich, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wspierania nastawionego na poprawę stosunków między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi, przywrócenia równowagi psychicznej, umiejętności samodzielnego radzenia sobie, przeciwdziałania zjawiskom patologii w rodzinie. Zajęcia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, podejmowania i monitorowania działań związanych z pomocą małżeństwom i rodzinom. Umożliwiają również nabycie umiejętności mediacyjnych, pozwalających na rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

 

Charakterystyka absolwenta

Po ukończeniu studiów na specjalizacji absolwent nabywa następujące umiejętności i kompetencje:

 • w zakresie wiedzy:
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania sytuacji trudnych w małżeństwie i rodzinie
 • potrafi pomagać członkom rodziny w wyrażaniu i rozumieniu własnych potrzeb oraz wzajemnych oczekiwań
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w małżeństwie i rodzinie
 • potrafi diagnozować sytuację rodziny i środowiska rodzinnego
 • ma rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych w rodzinie
 • potrafi aktywizować rodzinę do korzystnych zmian w różnych obszarach jej funkcjonowania
 • potrafi zastosować podstawowe metody pracy stosowane w poradni małżeńskiej i rodzinnej

 

 • w zakresie kompetencji społecznych absolwent:
 • ma rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
 • docenia znaczenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z małżeństwem i rodziną
 • rozumie sens zasad etycznych oraz jest świadomy zakresu odpowiedzialności moralnej pedagoga, doradcy w pracy z małżeństwem i rodziną
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy z zakresu poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego

Absolwent studiów pedagogicznych na specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna jest przygotowany do prowadzenia etycznej działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Szczegółowe kompetencje zdobywane w trakcie studiów to:

 1. diagnozowanie możliwości i potrzeb oraz wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 2. organizowanie i prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz szkoleń;
 3. stosowanie nowoczesnych metod i technik doradztwa;
 4. prowadzenie pracy korekcyjno-kompensacyjnej;
 5. organizowanie i prowadzenie poradnictwa wychowawczego dla dzieci, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych;
 6. prowadzenie poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego,
 7. projektowanie i realizacja działań edukacyjnych w zakresie wspierania, optymalizacji i korekty procesów rozwojowych.

 

Możliwości zatrudnienia

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Poradnie Rodzinne
 • Ośrodki adopcyjne
 • Urzędy Gminy, Urzędy Miasta – Działy Wsparcia i Pomocy Rodzinie
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej
 • Fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność poradniczą skierowaną do małżeństw i rodzin
 • Szkoły rodzenia
 • Instytucje profilaktyki społecznej
 • Własna praktyka terapeutyczna
 • Szkoły – jako nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Podobne wpisy