I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Wyższa Szkoła Humanistyczno — Ekonomiczna w Brzegu zwana dalej uczelnią działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. U. Nr. 164. poz. 1365, z późniejszymi zmianami );
 2. niniejszego regulaminu studiów.
2. Na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego nr DSW 3-0145-230/U/2001 wydanej 20 sierpnia 2001 r. Uczelnia została wpisana do rejestru Uczelni niepublicznych pod numerem 79. 3. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata tj. sześć semestrów.
§ 2.
1. Nauka w uczelni jest odpłatna, a wykłady są otwarte dla studentów uczelni.
2. Szczegółowe zasady pobierania opłat przez uczelnię za usługi edukacyjne określają:
 1. zarządzenia wydane przez rektora i kanclerza uczelni;
 2. umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej
§ 3.
1. Zasady i warunki przyjęcia w poczet studentów określają generalne przepisy dotyczące przyjęć na Studia:
 1. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. uchwały Senatu i zarządzenia rektora;
2. Senat Uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów i podaje do publicznej wiadomości najpóźniej do 31 maja bieżącego roku.
3. Przyjęcie w poczet studentów jest uzależnione od przedstawienia:
 1. podania do rektora na druku określonym przez uczelnię;
 2. świadectwa dojrzałości w oryginale lub odpisie wydanym przez szkołę;
 3. orzeczenia lekarskiego dotyczącego kształcenia i nauki zawodu;
 4. umowy z uczelnią na świadczenie usług edukacyjnych;
 5. dowodu uiszczenia odpowiednich opłat określonych w umowie.
4. Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji rektora ogłoszonej po zakończeniu rekrutacji.
5. Zasady rekrutacji i jej wyniki są jawne.
6. Studia w uczelni mogą podjąć w drodze przeniesienia studenci z innych uczelni.
7. Dziekan określa warunki, termin i sposób wyrównania przez studenta różnic programowych oraz semestr, na którym będą kontynuowane studia.
§ 4.
1. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji, złożenia ślubowania oraz wniesienia opłaty ustalonych decyzją Rektora. Tekst ślubowania jest zawarty w statucie uczelni.
2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest zasadniczym dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.
3. Student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uczelnię o zmianie nazwiska, stanu cywilnego lub adresu zamieszkania.
4. W razie nie powiadomienia, pisma wysłane na ostatni adres i nazwisko, uważane są za doręczone.
§ 5.
1. Skreślenie z listy studentów następuje decyzją dziekana w przypadku:
 1. niepodjęcia studiów,
 2. rezygnacji ze studiów,
 3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
 4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Dziekan może skreślić studenta z list studentów w przypadku:
 1. stwierdzenia braku postępów w nauce,
 2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
 3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje odwołanie do rektora w ciągu 14 dni. Decyzja rektora jest ostateczna.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW

§ 6.
1. Przełożonym ogółu studentów uczelni jest rektor a studentów wydziału dziekan.
2. W sprawach objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dziekan, a w sprawach finansowych Kanclerz.
3. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest rektor.
4. Odwołania należy wnosić na piśmie w terminie 14 dni od uzyskania informacji o treści wydanej decyzji, która winna być doręczana.
5. Decyzja rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna.
§ 7.
1. Rektor i prorektorzy kierują procesem dydaktycznym i wychowawczym oraz koordynują działalność naukowo-badawczą.
2. Bezpośrednimi organizatorami procesu kształcenia są dziekani i prodziekani.
3. Dziekan w porozumieniu z właściwymi organami samorządu studenckiego powołuje opiekunów lat grup studenckich oraz opiekunów praktyk.

III. SAMORZĄD STUDENTÓW

§ 8.
1. Reprezentantem studentów wobec organów uczelni i na zewnątrz jest samorząd studencki.
2. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu samorządu studenckiego.
3. Regulamin samorządu studenckiego uchwala rada samorządu.
4. Samorząd studencki może dla poparcia swoich żądań , gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą istotnych zmian, podjąć akcję protestacyjną nie naruszającą przepisów obowiązujących w Uczelni.
5. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie decyduje rada samorządu studenckiego, o której mowa w pkt.4 § 8.
6. Rada Samorządu zawiadamia Rektora o akcji protestacyjnej, nie później niż 3 dni przed jej rozpoczęciem.
7. Strajk studencki (powstrzymanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania w Uczelni) może być podjęty wyłącznie przez samorząd studencki, jeżeli wcześniejsze negocjacje z Rektorem nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.
8. Udział w strajku lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiązków studenta, jeżeli strajk lub inna akcja protestacyjna, zostały zorganizowane zgodnie z ustawą.
9. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest zobowiązany zapewnić taki ich przebieg aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, mieniu Uczelni lub innych osób, aby nie naruszały praw pracowników Uczelni, a także studentów nie biorących udziału w proteście.

IV. PRAWA STUDENTA

§ 9.

Student ma prawo do:

 1. poszanowania jego godności przez każdego członka społeczności akademickiej;
 2. wszechstronnego rozwoju osobowości;
 3. zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań;
 4. korzystania z infrastruktury dydaktycznej i bazy socjalnej, oraz pomocy nauczycieli akademickich i personelu administracji uczelni;
 5. udziału w pracach samorządu studenckiego i innych organizacjach studenckich;
 6. udziału w pracach kół naukowych, zespołach artystycznych i sportowych;
 7. ubiegania się o pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce oraz zapomóg;
 8. ubiegania się o urlop okolicznościowy;
 9. otrzymywania nagród i wyróżnień, jeśli spełnia wymagane warunki.
§ 10.
1. Student może na swój wniosek zmienić formy studiów, kierunek i specjalność studiów.
2. Student może ubiegać się o indywidualny tok studiów, co oznacza indywidualną organizację studiów, którą zatwierdza dziekan.
3. Student może wnioskować o indywidualny plan studiów i program nauczania. W takiej sytuacji dziekan, który powołuje opiekuna naukowego spośród pracowników naukowo – dydaktycznych posiadających, co najmniej stopień doktora. Opiekun wspólnie ze studentem ustala indywidualny plan i program studiów, który przedstawia dziekanowi do akceptacji przed rozpoczęciem semestru. Warunkiem wnioskowania o indywidualny plan studiów i program nauczania jest ukończenie pierwszego roku studiów ze średnią 4,5.
4. Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, może za zgodą dziekana studiować poza swoim kierunkiem podstawowym i specjalnością na innych kierunkach i specjalnościach, zarówno w WSH — E jak i w innych szkołach.
5. Studenci kształcący się w indywidualnym toku studiów mogą równolegle studiować na innym kierunku w uczelni. Studenci ci korzystają wówczas ze zniżki w opłacie czesnego.
6. Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce lub sporcie mogą być przedstawieni do stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
§ 11.

1. Prawa studenta wygasają:

 1. z dniem uprawomocnienia się decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów;
 2. z dniem złożenia przez studenta rezygnacji ze studiów w formie pisemnej.
 3. Student rezygnujący z kontynuowania studiów nie otrzymuje zwrotu wpisowego i opłaty za odbyte dotychczas studia.

V. OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 12.

Do obowiązków studenta należy:

 1. postępowanie zgodne z niniejszym regulaminem studiów;
 2. pełne wykorzystanie stwarzanych przez uczelnię możliwości kształcenia;
 3. uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe zaliczanie przedmiotów;
 4. dbanie o dobre imię uczelni i godne jej reprezentowanie;
 5. poszanowanie godności wszystkich członków społeczności akademickiej;
 6. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, koleżeństwa i przyjaznego współdziałania;
 7. troska o należyty własny wygląd zewnętrzny;
 8. przestrzeganie przepisów zapewniających bezpieczeństwo i porządek w uczelni oraz dbanie o mienie, estetykę i higienę pomieszczeń;
 9. terminowe opłacane czesnego wynikające z umowy uczelnia — student.
§ 13.
Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną powołaną przez rektora lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego na zasadach określonych w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

VI. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 14.
1. Rok akademicki rozpoczyna się 01 października, trwa do 30 września roku następnego i składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
2. Na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego zarządzeniem rektora określa się szczegółową organizację roku akademickiego i termin rozpoczęcia zajęć.
§ 15.
1. Studia odbywają się wg planów studiów i programów nauczania zatwierdzonych przez senat.
2. Plan studiów określa:
 1. czas trwania studiów oraz ich strukturę,
 2. wykaz i opis obowiązujących przedmiotów,
 3. zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów,
 4. liczbę punktów Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) przypisanych każdemu przedmiotowi.
 5. wykaz praktyk zawodowych.
§ 16.
1. W okresie studiów studentów obowiązuje odbycie praktyk zawodowych określonych programem i planem nauczania.
2. Programy praktyk zawodowych oraz sposób ich zaliczania ustala dziekan po zasięgnięciu opinii uczelnianych organów samorządu studenckiego i podaje do publicznej wiadomości studentom na początku semestru.
3. Po odbyciu praktyki przez studenta opiekun praktyk zalicza praktykę na podstawie dokumentu potwierdzającego realizację zadań przewidzianych programem praktyk.
4. Student , który z przyczyn uzasadnionych nie zaliczył praktyki może otrzymać zezwolenie dziekana na jej odbycie w innym terminie, nie kolidującym z zajęciami wynikającymi z planu studiów.
5. Senat Uczelni określa warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyk. Decyzje w indywidualnych przypadkach każdorazowo podejmuje dziekan.
§ 17.
1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
2. Zaliczenie semestru zimowego oraz letniego odbywa się w sesji egzaminacyjnej.
3. Uczelnia przyjęła Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) .
4. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów i uzyskanie minimum 30 punktów ECTS.
5. Informowanie o wynikach egzaminów i zaliczeń odbywa się drogą ustną i pisemną posługując się (mając na uwadze ochronę danych osobowych) numerem albumu studenta.
§ 18.
1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych i pozytywna ocena z prac kontrolnych przeprowadzonych podczas tych zajęć.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć wchodzących w skład tego przedmiotu.
3. Egzamin lub zaliczenie przeprowadza wykładający dany przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej. W wyjątkowych wypadkach dziekan może wyznaczyć inny termin lub upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego specjalistę z danego lub pokrewnego przedmiotu.
4. Nie zgłoszenie się na egzamin lub zaliczenie w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie w indeksie przez prowadzącego oceny niedostatecznej.
5. Szczegółowe wymagania w zakresie dotyczącym zajęć i zaliczenia przedmiotu, ustala nauczyciel akademicki i podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.
6. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów i po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w danym semestrze, nie później jednak niż w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej, student składa w dziekanacie indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć w celu uzyskania wpisu na kolejny semestr.
7. Student, który w powyższym terminie nie spełni określonych wyżej wymogów, może uzyskać brakujące zaliczenia i złożyć egzaminy w sesji poprawkowej.
§ 19.
1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.
2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbyć się wcześniej niż po 14-tu dniach.
§ 20.
1. Dziekan na wniosek studenta kwestionującego zasadność otrzymanej oceny lub odmowy zaliczenia może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta.
2. Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, zainteresowany student winien złożyć w ciągu trzech dni od daty uzyskania kwestionowanej oceny lub odmowy zaliczenia.
3. Komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta powinno odbyć się w terminie czternastu dni od złożenia wniosku.
4. Komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta odbywa się przed komisją, w skład, której wchodzą:
 1. dziekan, jako przewodniczący,
 2. prowadzący zajęcia,
 3. drugi specjalista z zakresu danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego,
 4. oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.
5. Decyzja w sprawie oceny komisji jest ostateczna.
§ 21.
1. Przy zaliczeniu przedmiotów oraz składaniu egzaminów stosuje się następującą skalę ocen:
 • bardzo dobry – 5.0
 • dobry plus – 4.5
 • dobry – 4.0
 • Dostateczny plus – 3.5
 • Dostateczny – 3.0
 • niedostateczny – 2.0
2. Każdemu przedmiotowi w danym semestrze przypisywana jest odpowiednia liczba punktów ECTS.
3. Ocena z zaliczenia i egzaminu z danego przedmiotu jest wpisywana do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i do protokołu.
§ 22.

W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru dziekan, po przeanalizowaniu sytuacji studenta, podejmuje decyzję o:

 1. warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w następnym semestrze,
 2. zezwoleniu na powtarzanie semestru,
 3. skreśleniu z listy studentów.
§ 23.
1. Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym z wyjątkowo ważnych przyczyn.
2. Termin i formę uzupełnienia brakujących przedmiotów, wynikłych z warunkowego wpisu na semestr następny ustala dziekan.
3. Warunkowy wpis można uzyskać nie więcej niż dwa razy w okresie studiów.
4. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną na egzaminie poprawkowym lub nie uzyskał komisyjnego zaliczenia nie może zostać warunkowo wpisany na następny semestr.
§ 24.
1. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie semestru.
2. Student, który powtarza semestr jest zobowiązany uzyskać zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów. Decyzję o uznaniu zaliczeń i egzaminów złożonych, co najmniej na ocenę dobrą podejmuje dziekan.
3. Student, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów może wznowić naukę bez powtarzania semestru na tym samym kierunku i specjalności lub – w wyjątkowych przypadkach — na specjalności pokrewnej, nie później niż w ciągu najbliższego roku.
§ 25.
Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku lub specjalności w razie niewypełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
§ 26.
1. Student może otrzymać na własną prośbę urlop w przypadkach: długotrwałej choroby, ważnych okoliczności losowych, wyjazdu studenta w celach szkoleniowych, urodzenia dziecka lub opieki nad nim a także innych szczególnie uzasadnionych.
2. Urlop krótkoterminowy (1semestr) student może otrzymać dwukrotnie w ciągu trwania studiów, a długoterminowy (roczny) jeden raz, warunkiem ubiegania się o urlop długoterminowy jest zaliczenie przynajmniej pierwszego semestru.
3. Urlopu udziela dziekan na pisemną prośbę studenta.
4. Urlop wpisuje się do indeksu studenta, podając przyczynę jego udzielenia.
5. Urlop nie może być udzielony za okres poprzedniego semestru lub roku akademickiego.
6. Student winien ubiegać się o udzielenie mu urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.
7. W przypadku udzielenia urlopu krótkoterminowego, zasady zaliczania opuszczonych przez studenta zajęć ustała dziekan. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może wystąpić o udzielenie mu urlopu na obu kierunkach jednocześnie lub tylko na jednym z nich.
8. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.

VII. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 27.
1. Studia kończy wykonanie pracy dyplomowej pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora w ostatnim roku studiów,
2. Tematy prac dyplomowych winny być zgodne z kierunkiem i specjalnością studiów.
3. Tematy prac zatwierdza Rektor na wniosek dziekana.
4. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez dziekana. W przypadku rozbieżności w ocenie o dopuszczeniu do egzaminu decyduje dziekan, który zasięga opinii drugiego recenzenta.
§ 28.

1. Studenci zobowiązani są złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia:

 1. 30 stycznia, na studiach kończących się semestrem zimowym;
 2. 30 maja, na studiach kończących się semestrem letnim.
 3. Jeżeli student w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem złoży wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów, a nie przedstawi pracy dyplomowej zgodnie z regulaminem dziekan skreśla studenta z listy studentów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.
§ 29.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów, złożenie wymaganych planem studiów egzaminów oraz praktyk objętych programem studiów oraz uzyskanie w sumie 180 punktów ECTS w okresie 6 semestrów.
 2. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 3.  Termin egzaminu dyplomowego ustała dziekan, nie później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia złożenia pracy dyplomowej.
3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych ustała w formie zarządzenia rektor. W skład komisji wchodzi: promotor, recenzent, dziekan. 4. Komisji przewodniczy dziekan lub powołany przez niego etatowy nauczyciel akademicki szkoły, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
§ 30.
1. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz praktyk objętych programem studiów i przyjęciu przez promotora pracy dyplomowej.
2. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:
 1. uzyskane oceny:
a) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez studenta w ciągu całego okresu studiów;
b) ocena pracy dyplomowej;
c) ocena egzaminu dyplomowego;
2. wynik studiów stanowi sumę:
a) 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń z całych studiów;
b) 1/4 oceny z pracy dyplomowej;
c) 1/4 oceny z egzaminu dyplomowego;

3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczną ocenę wyrównaną do pełnej, według zasady:

1) do 3,50—dostateczny;
2) od 3,51 do 4,50—dobry;
3) powyżej 4,51—bardzo dobry;
§ 31.
1. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie lub uzyskania oceny niedostatecznej, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, który jest ostateczny.
2. Z chwilą upływu ostatecznego terminu lub niezłożenia egzaminu dyplomowego po raz drugi dziekan skreśla z listy studentów.
§ 32.
1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uprawniający do używania tytułu zawodowego licencjata oraz ma prawo do zachowania indeksu.
2. Rektor na wniosek dziekana może wyróżnić absolwenta specjalnym dyplomem uznania.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, , statutu uczelni, uchwały senatu, zarządzenia rektora i zarządzenia kanclerza.
2. Regulamin jest uchwalony przez senat WSHE, po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego.
3. Regulamin studiów wchodzi w życie, z początkiem roku akademickiego, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego.
Regulamin został zatwierdzony przez Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką 18.04.2008 r.