|

Uwaga! Ważny komunikat w sprawie realizacji zajęć.

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją MNiSW Jarosława Gowina o zawieszeniu zajęć, przekazujemy poniżej rekomendacje władz WSH-E w Brzegu dotyczące realizowania zajęć przewidzianych programami studiów oraz praktyk zawodowych.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesiliśmy osobisty udział w zajęciach na studiach licencjackich i podyplomowych. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby nie zaburzało to realizacji efektów kształcenia. Dlatego realizując studia zalecamy, aby w jak najszerszym stopniu realizować zajęcia na platformach edukacyjnych, własnych i ogólnodostępnych, aby zapewnić jak najlepszą realizację programów studiów. Jest to niezwykle ważne, aby czas zawieszenia zajęć nie był jednoznaczny z zawieszeniem realizacji treści programowych.Wykładowców zobowiązuję do przekazywania słuchaczom wszystkich kierunków studiów licencjackich i podyplomowych materiałów edukacyjnych, tekstów źródłowych, prezentacji, organizowania videokonferencji, chatów, konsultacji on-line – w miarę możliwości wykładowców, słuchaczy i zaplecza technicznego. Rok akademicki trwa do 30 września. Efektywne działania podjęte teraz w ramach zdalnego kształcenia pozwolą zakończyć studia w terminie przewidzianym przez program studiów.

Mamy świadomość, że z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych wielu słuchaczy nie jest w stanie zrealizować obecnie praktyk zawodowych. Zalecamy, aby praktyki były realizowane również zdalnie – szkoły realizują zdalne nauczanie. W ramach praktyk rekomendujemy starania o dołączenie do class-roomów, videokonferencji, chatów organizowanych przez nauczycieli w ramach nauczania zdalnego. Słuchacze studiów podyplomowych jako praktykanci mogą również przygotowywać scenariusze zajęć realizowanych zdalnie. Wszystkie materiały przygotowywane przez słuchaczy będą stanowiły potwierdzenie zrealizowania praktyk zawodowych. Zalecamy również, aby słuchacze, którzy zrealizowali już jakąś część praktyk, przed zawieszeniem zajęć, przygotowywali niezbędną do ich zaliczenia dokumentację wymaganą programem studiów.

Ze strony Władz Uczelni zapewniam, że zrobimy wszystko, co możliwe i przewidziane wewnątrzuczelnianymi aktami prawnymi, aby realizacja efektów kształcenia była zabezpieczona, a studia ukończone przez wszystkich słuchaczy w terminie.

Szczególną prośbę kierujemy do słuchaczy kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, aby przygotowali dokumentację z praktyk które zdążyli zrealizować. Ułatwi to procedurę ukończenia studiów podyplomowych w terminie.

W przypadku pojawienia się dodatkowych rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii możliwości zaliczania praktyk zawodowych, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Podobne wpisy