|

Punkt Poradnictwa Rodzinnego przy WSH-E w Brzegu

Od marca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu przy ul. Piastowskiej 14, działa Punkt Poradnictwa Rodzinnego. PPR współfinansowany jest przez Gminę Brzeg.

Punkt Poradnictwa Rodzinnego funkcjonuje dzięki Burmistrzowi Miasta Brzeg Jerzemu Wrębiakowi, prorektorowi WSHE w Brzegu, kierownikowi projektu dr Aleksandrze Aszkiełowicz, pracownikom Biura Spraw Społecznych i Zdrowia pod kierownictwem pani Anny Owczar oraz prezesowi Opolskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych ALMA PRUDENTIA Mateuszowi Widockiemu. Pomoc udzielana w punkcie jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy Brzeg. Punkt Poradnictwa Rodzinnego jest prowadzony przez Opolską Fundację Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych ALMA PRUDENTIA, która została założona przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Zadanie polega na prowadzeniu punktu poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami alkoholowymi i uzależnionymi od innych środków psychoaktywnych.

Celem zadania jest poprawa jakości życia brzeskich rodzin poprzez udzielanie pomocy i wsparcia, szczególnie  w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Problem zdrowia, uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w miejskich społecznościach jest istotnym problemem badawczym, dostrzeganym zarówno przez naukowców, jak i organizacje rządowe. Priorytet działań w tym zakresie stanowi zapewnienie poradnictwa oraz pomocy skierowanej zarówno do dzieci, młodzieży, jak i ich rodziców. Celem tych działań jest zahamowanie tendencji wzrostowej występowania zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Poza wsparciem osoby uzależnionej, pomoc kierujemy do całych rodzin, osób współuzależnionych, do dzieci, które mają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, trudności w uczeniu się i zachodzi podejrzenie, że jednym z powodów tych trudności jest funkcjonowanie w rodzinie alkoholowej. Dyżur doradcy rodzinnego i pedagoga ma również na celu działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a zatem obejmowanie wsparciem i opieką rodzin, które nie zmagają się z uzależnieniami, ale potrzebują wsparcia w zakresie realizowania ról małżeńsko-rodzinnych na wszystkich etapach cyklu rozwoju rodziny. Ma to na celu działania profilaktyczne, zapobiegające sięganiu po alkohol oraz inne środki psychoaktywne i powstawaniu uzależnień.

Specjaliści przyjmujący w punkcie poradnictwa rodzinnego:

 • Aleksandra Aszkiełowiczdoradca rodzinny z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zdobywała w Poradni Rodzinnej PROFAMILIA we Wrocławiu. Pedagog ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki (Uniwersytet Wrocławski, WSHE w Brzegu). Terapeuta małżeński i rodzinny z certyfikatem terapeutycznym w nurcie NEST. Przyjmuje we wtorki, godz. 13.00-16.00
 • Aneta Ratajekpedagog ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Wykładowca WSHE w Brzegu. W poradni zajmuje się profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz działaniami zmierzającymi do usuwania konsekwencji wynikających z wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej. Specjalista RSA i Biofeedback. Przyjmuje w środy, godz. 14.00-17.00
 • Michał Kwiatkowskimediator rodzinny. Pedagog ze specjalistycznym przygotowaniem w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej. Mediator rodzinny ze specjalizacją w zakresie mediacji rodzinnych. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenie z pomocy osobom przeżywającym kryzys utraty. Przyjmuje w poniedziałki, godz. 16.00-17.30
 • Katarzyna Jurkowska – psycholog. Ukończyła I stopień kursu z systemowej terapii rodzin. Psycholog z doświadczeniem pracy z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ukończyła szkolenie z zakresu problematyki uzależnień, przygotowujące do realizacji spotkań profilaktycznych z rodzicami. Przyjmuje w czwartki, godz. 17.00-19.00

W szczególności zadanie będzie realizowane poprzez:

 • Ograniczanie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 • Ograniczanie zagrożeń i negatywnych konsekwencji wynikających z rozpadu rodziny lub jej rekonstrukcji.
 • Prowadzenie konsultacji, przez doradcę rodzinnego, m.in. w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról i wartości w rodzinie oraz wsparcie w formie indywidualnej oraz grupowej (grupy wsparcia), a także pomoc parom/rodzinom w zakresie m.in. właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności opiekuńczo- wychowawczych, itp.
 • Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich/wykładów dla rodziców wymagających wsparcia.
 • Prowadzenie mediacji rodzinnych jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych oraz inne formy wsparcia rodziny.
 • Udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia, a w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów.
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów.
 • Pomoc osobom/rodzinom w kryzysie po stracie bliskiej osoby.
 • Inne zadania uzasadnione przez Oferenta, a wynikające z potrzeby beneficjentów.

Konsekwencje funkcjonowania dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych przejawiają się w trudnościach w uczeniu się i nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dlatego w punkcie poradnictwa rodzinnego będzie dyżur doradcy rodzinnego, mediatora rodzinnego, psychologa oraz pedagoga – specjalisty terapii RSA i Biofeedback.

Zakładając Punkt Poradnictwa Rodzinnego chcieliśmy osiągnąć następujące rezultaty:

 • wyposażenie rodziców w umiejętności wychowawcze oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • wsparcie i pomoc psychologiczna dla w/w podmiotów oddziaływań doradczych;
 • wzrost wiedzy wśród nauczycieli, doradców rodzinnych, pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • wypracowanie umiejętności radzenia sobie z trudnym, wymagającym klientem,
 • wypracowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • przygotowane strategie działań interwencyjnych w szkole,
 • zwiększona świadomość rodziców na temat objawów depresji u dzieci, wzrost wiedzy nauczycieli
 • wzrost wiedzy dotyczącej lepszego, bardziej skutecznego, funkcjonalnego radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami;
 • wsparcie roli wychowawczej rodziców i podniesienie ich efektywności wychowawczej;
 • ukształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich; wzrost wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci oraz częstych zaburzeniach, tj.: zaburzeniach integracji sensorycznej, dysleksji, dysgrafii, skutkiem czego będzie zwiększenie poczucia zrozumienia własnego dziecka i zmniejszenie przemocy wobec niego;

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu zapewniła lokal, w którym znajdują się gabinety specjalistów wraz ze specjalistyczną pracownią RSA i Biofeedback w pełni wyposażoną w sprzęt. Warsztaty przewidziane w projekcie będą realizowane w salach szkoleniowych wyposażonych w ławki, krzesła, sprzęt multimedialny – rzutnik, laptop itp. Adresaci zadania korzystający z usług Punktu Poradnictwa Rodzinnego będą mieli zapewniony dostęp do poczekalni, toalety i wszelkich udogodnień. Dla niepełnosprawnych osób jest winda dostosowana do barier w poruszaniu się. Pomieszczenia są profesjonalnie wyposażone, dzięki czemu pomoc dla mieszkańców Gminy Brzeg będzie świadczona na najwyższym poziomie.

 

 

Podobne wpisy